دانشکده علوم انسانی-گروه حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(A.M)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه:

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

استاد راهنما

جناب آقای دکتررمضان دهقان

استاد مشاور

جناب آقای دکترعلی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه                                                                                                                                                                                                                                           2
الف)بیان مسئله                                                                                                                                                       2
ب)اهداف تحقیق                                                                                                                           2
ج)سوالات تحقیق                                                                                                                           3
د)فرضیات                                                                                                                                     3
و)روش تحقیق                                                                                                                               3
ه)پیشینه تحقیق                                                                                                                               3
ی)ساختار تحقیق                                                                                                                                                                                                             3
فصل اول: ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن
مبحث اول: تعریف و مفهوم اجرای احکام                                                                                                                                                                                 4
مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم                                                                                                                                                                                                                 4
گفتار اول:صدور حکم قطعی                                                                                                                             5
گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا                                                                                                                                 7
گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه                                                                                                                 8
گفتار چهارم:درخواست محکوم علیه                                                                                                                   8
مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم                                                                                                     9
فصل دوم:اجرای حکم بدون صدور اجراییه
مبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه                                                       12
گفتار اول:حکم حجر                                                                                                                                       12
گفتار دوم:صدور حکم رشد                                                                                                                             16
گفتار سوم:اخذ به شفعه                                                                                                                                       17
الف)مفهوم اخذ به شفعه                                                                                                                                     17
ب)شرایط ایجاد حق شفعه                                                                                                                                 17
ج)دعوی اخذ به شفعه                                                                                                                                       18
د)ماهیت و صدور حکم اعتبار اخذ به شفعه                                                                                                         18
گفتار چهارم:حکم ورشکستگی                                                                                                                         18
الف)موارد صدور حکم ورشکستگی                                                                                                                 19
ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی                                                                                               19
گفتار پنجم: اعلام ابطال یا اصالت سندو اثبات مالکیت                                                                                       20
گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده                                                                                         20
گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل(فرزند خواندگی)                                                                                             21
گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی                                                                                               22
گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج                                                                                                           23
گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه                                                     23
گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه                                                                                                                 24
گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت                                                                                               24
گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز                                                                                                 25
گفتارچهاردهم:اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر                                                                       26
گفتارپانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور                                                               27
گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلا عزل                                                                                                                 37
گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها                                                                                                                 28
گفتار هجدهم:تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376                                                                                                                                   29
گفتار نوزدهم:حکم اعسار                                                                                                                                 31
گفتار بیستم:حکم موت فرضی                                                                                                                         31
گفتار بیست و یکم:اجرای حکم شوراها درامور مدنی                                                                                         32
مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی                                                               33
گفتار اول:رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آنها در اداره ثبت 33
گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید                                                                                             36
مبحث سوم:اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق                                     37
گفتار اول: تصرف عدوانی                                                                                                                                 37
الف)ارکان تصرف عدوانی                                                                                                                               38
ب)تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی                                      39
گفتار دوم:ایجاد مزاحمت                                                                                                                                 40
گفتار سوم:ممانعت از حق                                                                                                                                 40
گفتار چهارم:دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق درقانون مجازات اسلامی 41
گفتار پنجم:دستور متوقف ماندن تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق                                               41
فصل چهارم: بررسی موارد ومصادیق مورد اختلاف درخصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه
مبحث اول: مصادیق مورد اختلاف در خصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه         44
گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه                                                                                                                 44
الف) تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین                                                             44
ب) گواهی عدم امکان سازش و تفاوت آن با حکم طلاق                                                                                   47
ج)اجرای رویه های متفاوت قضات در محاکم                                                                                                   50
گفتار دوم:اجرای حکم انتقال فیش تلفن             50
گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی                                                                                                                                                                                                           51
مبحث دوم: اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند                                                   52
گفتار اول: جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی                                                                                     52
گفتار دوم:اخذ وجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه                                                                                     54
مبحث سوم:آرای اعلامی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365                                                                                                                             54
نتیجه گیری                                                                                                                                                       56
پیشنهادات 57
فهرست منابع و ماخذ                                                                                                                                         58
چکیده انگلیسی                                                                                                                                               60

چکیده

بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.اجرای عمده احکام مدنی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجراییه دارد ولی برخی احکام بدون اینکه نیاز به اجراییه داشته باشند واجد اثر هستند.در این مختصر می خواهیم نحوه اجرای احکام مدنی و همچنین مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بررسی نماییم که یکی از مصادیق بارز آن در ماده4 قانون اجرای احکام تحت عنوان رای اعلامی بیان شده است.حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند ، وهمچنین جایی که سازمانها وادارات دولتی طرف دعوا نبوده ولی حکم باید توسط آنها اجرا شود.

موارد دیگر آن نیز در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق ) بیان گردیده است که شرح این مطالب در تحقیق حاضر بیان شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...