نمودار 4-7: رابطه تحصیلات و سبک تعارض رقابت 73
نمودار 4-8: رابطه تحصیلات و سبک تعارض همکاری. 74
نمودار 4-9: رابطه تحصیلات و سبک تعارض اجتناب. 75
نمودار 4-10: رابطه بین سابقه کار و سبک مدیریت تعارض رقابت 78نمودار 4-11: رابطه بین سابقه کار و سبک مدیریت تعارض همکاری. 79
نمودار 4-12: رابطه بین سابقه کار و سبک مدیریت تعارض اجتناب. 80
نمودار 4-13: رابطه سن و سبک تعارض رقابت. 83
نمودار 4-14: رابطه سن و سبک تعارض همکاری 84
نمودار 4-15: رابطه سن و سبک تعارض اجتناب 85
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول 3-1 : مدل تحلیلی- عملیاتی تحقیق (برگرفته از پرسشنامه های تحقیق) 47
جدول 4-1 : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق. 61
جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرنوف 68
جدول 4-3 : نتایج آزمون یو من ویتنی. 69جدول 4-4 : نتایج آزمون یو من ویتنی. 70
جدول 4-5 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 71
جدول4-6 : نتایجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه. 72
جدول 4-7 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 76
جدول4-8 : نتایجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه. 77
جدول 4-9 : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 81
جدول4-10 :  نتایجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه. 82
جدول 4-11 : نتایج آزمون یو من ویتنی 86
جدول 5-1 : خلاصه نتیجه گیری کلی تحقیق. 93
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                     صفحه
شکل 2-1 : مدل محقق ساز (مدل ترکیبی حل تعارض- رابینز، تامسون، اقتضایی) 41
شکل 4-1 : آمار توصیفی میزان سطح تحصیلات. 56
شکل 4-2 : آمار توصیفی میزان سن. 57
شکل 4-3 : آمار توصیفی میزان جنسیت. 58
شکل 4-4 : آمار توصیفی پست سازمانی. 59
شکل 4-5 : آمار توصیفی سابقه کار 60
شکل 5-1: مروری بر فعالیت های انجام شده در فصول قبل 90
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق 
 
 
 
 

 

ادامه خواندن

سایت های دیگر :

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...