برنامه ریزی آرمانی خطی به منظور طراحی سازوکاری موثر برای تعیین کمیت استفاده بهینه از هر یک از آلترناتیوهای مزبور در کنار ملحوظ داشتن سیاست ها و محدودیت های عملیاتی هلدینگ در یکی از شرکت های چند بخشی فعال در بورس تهران بهره برده ایم. پس از حل مدل با بهره گرفتن از نرم افزار لینگو، نتایج نشان دهنده تاثیر بالای آن در کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه و افزایش استفاده از شبکه روابط داخلی در موضوع تامین مالی است. مدل حاصله برای اولین بار به حل مساله برنامه ریزی تامین مالی در شرکت های چند بخشی با رویکرد بازار سرمایه داخلی پرداخته و قابلیت گسترش دارد.

واژگان کلیدی

تامین مالی، بازار سرمایه داخلی، برنامه ریزی خطی آرمانی،هلدینگ

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله تحقیق. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4 اهداف تحقیق. 7

1-5 سوال های تحقیق. 8

1-6 تعریف مفهومی واژگان کلیدی تحقیق. 9

1-7 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

1-8 روش شناسی تحقیق. 12

1-9 قلمرو تحقیق. 14

1-10 جامعه آماری.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق.. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 شرکت هلدینگ.. 18

2-2-1 تعریف شرکت هلدینگ.. 19

2-2-2 انواع شرکتهای هلدینگ.. 20

2-2-3 ماهیت شرکت های هلدینگ.. 21

2-2-4 مزایا و معایب شرکت های هلدینگ.. 23

2-2-5 معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های هلدینگ.. 24

2-2-6 ارزش آفرینی در شرکت های هلدینگ.. 25

2-3 تامین مالی. 26

2-3-1 تامین مالی از طریق بدهی. 27

2-3-1-1 انواع بدهی. 27

2-3-1-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی. 28

2-3-1-3 منابع تأمین مالی از طریق بدهی. 29

2-3-2 تامین مالی از طریق سهام. 37

2-3-2-1 مزایا و معایب تامین مالی از طریق سهام. 37

2-3-2-2 منابع سرمایه سهام. 38

2-3-3 تئوری سلسله مراتبی روش های تامین مالی. 38

2-3-4 عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی. 39

2-3-5 دلایل ترجیح شرکت ها به تامین مالی داخلی. 40

2-4 بازار سرمایه داخلی. 41

2-5 مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه. 46

2-6 مدل فرآیند تحلیل شبکهای(ANP) 49

2-7 دیمتل. 52

2-8 تصمیم گیری چندهدفه. 54

2-8-1 شکل ریاضی مدل های چندهدفه. 54

2-8-2 معرفی مفاهیم اولیه. 55

2-8-3 روش های حل مسائل چندهدفه. 56

2-8-3-1 برنامه ریزی آرمانی. 57

2-8-3-2 ساختار برنامه ریزی آرمانی. 58

2-9 پیشینه تحقیق. 59

3-1 مقدمه. 65

فصل سوم: روش تحقیق.. 64

3-2 مراحل اجرای تحقیق. 67

3-3 روش تحقیق. 67

3-4 جامعه آماری.. 68

3-5 قلمرو تحقیق. 70

3-6 شیوه ها و ابزار گردآوری داده. 71

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 71

3-8 بکارگیری روش دیمتل برای تعیین روابط بین معیارها 72

3-9 بکارگیری روش ANP برای اولویت بندی معیارها و روش ها 74

3-10 تعریف مساله و صورت بندی ریاضی مدل(برنامه ریزی آرمانی) 77

3-11جمع بندی.. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1 مقدمه. 86

 

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...