پایان نامه: ماهیت وجایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل
پایان نامه رشته حقوق گرایش بین الملل
 

با عنوان : ماهیت وجایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل
 

 
 

 
 
 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

گروه حقوق -گرایش بین الملل
 

 عنوان :
 

ماهیت وجایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل
 

استاد راهنما :
 

دکتر علی پور قصاب امیری
 

 استاد مشاور :
 

دکتر مجید هراتیان نژاد
 

متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

چکیده 1

 

مقدمه 2

 

فصل اول: الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح . 7

 

1-الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح . 7

 

2-موافقت نامه های صلح پیش از مذاکره 7

 

3-موافقت نامه های چارچوب (موافقت نامه های محتوایی) 11

 

4-موافقت نامه های اجرایی / موافقت نامه های تجدید مذاکرات 13

 

فصل دوم:قانونی ساختن مذاکرات صلح. 15

 

1-مشکلات مربوطه به طبقه بندی حقوقی موافقت نامه ها . 15

 

2-قانونی سازی و تبعیت از موافقت نامه ها 23

 

فصل سوم:شکل حقوقی موافقت نامه ها :. 27

 

1-شکل معاهده ا ی موافقت نامه صلح. 33

 

2-شکل اساسنامه ای موافقت نامه صلح 37

 

3-شکل توافق نامه ای معاهدات صلح و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد 43

 

فصل چهارم:ماهیت تکالیف حقوقی در چهارچوب موافقت نامه های صلح. 46

 

1-دقت موافقت نامه های صلح برای اهداف کوتاه مدت 46

 

2-دقت موافقت نامه های صلح و اهداف سیاسی موافقت نامه 48

 

3-محدودیت ها و موانع دقت در موافقت نامه های صلح 50

 

شاخص های منطبق بر قانون اساسی به عنوان مشروعیت متفاوت. 52

 

4-ارزشهاوهنجارهای قانون اساس بعنوان یک راه حل جایگزین درقانونی کردن موافقتنامه های صلح   53

 

5-مسئله غامض دادخواهی دادخواست رسمی:قانونی کردن در تحول 54

 

فصل پنجم:اعطای نمایندگی به طرفهای ثالث . 56

 

1-تضمین کنندگان طرف ثالث . 57

 

2-تکثرگرایی حقوقی دوگانه. 61

 

ماهیت پیمان های صلح:یک آرامش قانونی جدید نسبت به آرمش قانونی. 69

 

نتیجه گیری. 71

 

موضوع آرامش قانونی 74

 

آرامش قانونی وبررسی های مربوط به ایجاب وپذیرش. 76

 

فهرست منابع 81

 

چکیده به زبان انگلیسی 90

 

چکیده:

 

این پایان نامه تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه های صلح در حقوق بین الملل پژوهشی است که در ضمن 5 فصل به معاهدات صلح ،بسترهای شکل گیری ،اشکال و انواع ،طرفین آن اعم از دولتها ،سازمانهای بین المللی ،احزاب و جنبش های آزادی بخش یا خودمختاری خواه و گاهاً حتی در مواردی افراد می پردازد،همچنین از موضوعات این تحقیق میتوان به قانون های اساسی موقت یا حتی بعضاً دائم ناشی از توافقنامه های صلح اشاره کرد از این منظر توافقنامه های صلح بین المللی مورد مطالعه شامل مخاصمات بین المللی و داخلی و یاهر دو می شود. شایان ذکر است در این میان نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بعنوان یکی از موءلفه های موثر مورد مطالعه قرار گرفته است .

 

کلمات کلیدی :

 

حقوق بین الملل،جنگ،موافقت نامه صلح ،دولت ، احزاب ،قانون اساسی ،شورای امنیت

 

مقدمه:

 

تعداد زیادی از پیمان های صلح که کم و بیش 50 درصد از جنگ های ملی (داخلی) از سال 1990 با موافقت نامه های صلح پایان یافتند وبیش از همه در دو قرن گذشته وقتی صرفاً تنها ⅕ جنگها منتج به انعقاد مذاکرات گردیدند،مصالحه صورت پذیرفت. از نظر عددی ،متجاوز از سیصد موافقت نامه صلح در برخی از چهل قلمرو قدرت می باشد. استانداردهای بین المللی حتی برای کنترل ونظارت بر موافقت نامه های صلح بکار می روند. منشور ملل متحد و نظریه های دبیر کل و قطعنامه شورای امنیت همگی بطور اصولی وقانونی موافقت نامه های صلح را مدّ نظر قرار می دهند: بطوریکه هم شیوه مذاکرات و هم مفاد آنها و مخصوصاً موارد مربوطه به پاسخگویی در برابر تجاوز به حقوق نسل پیشین را مد نظر قرار میدهند.

 

1-آغاز توافق و پیمان صلح چهار بند رایج و مشترک دارد. درپایان جنگ سرد ( جنگ مطبوعاتی ) افزایشی هم در منازعات مشاهده می شود که اساساً در داخل دولت رخ می دهد . ( هم چنین اغلب در ابعاد فراکشوری ) و هم در رسیدگی و الزامات بین المللی که مختص چنین تعارضاتی می باشد قابل مشاهده می باشد .[1]

 

2- یک راهکار متداول دیگر که برای حل وفصل تنازعات بوجود آمد، شامل مذکرات اساسی بین دولتها و مخالفان مسلحی که بطور یکسان با این اهداف (حل وفصل منازعات) سروکار داشتند بود[2]، این راهکارها در برابر شیوه های اولیه غیر مغرضانه قرار داشته یا اساساً از طریق چارچوب های اصلی دربرابر دولت ها متعهد می شوند. [3]

 

3- این شیوه ها در راهکارهای رایج ومشترکی به نتیجه میرسند تا طرحهایی را سروسامان ببخشند که مربوط به فرمان آتش بس مقدمات قانونی و سیاسی در حفظ و برقراری و بقای قدرت می باشند.

 

4- شرایط استقرار بطور اساسی در نوشتار کتبی سندیت دارد و امضاء شده است . و صلح و توافق های قابل دسترسی عمومی هم شامل مشارکت های بین المللی است و هم شامل مشارکت های داخلی است .

 

زمانی که حوادث 11 سپتامبر 2011 رخ داد به نظر می رسید تمرکز مجدد بر روی تنازعات بین دولتها بالا گرفته و بطور حیرت آوری شاید کاربرد جامع موافقت نامه های صلح بصورتی خاموش ادامه یافت و حتی مفاهیم جدیدی پیدا شد. [4]

 

موافقت نامه های صلح مربوط به تلاش برای نوسازی جوامع در تاُسی از تنازعات بین الدول می باشند بطوری که در شرایط کوا ، افغانستان و عراق قابل مشاهده و درک است. اکنون ، کاربرد و بکارگیری نیروی بین الدول باعث درگیری بین المللی در عمارت و ساختمان حکومت داخلی می شود این پروژه نیاز به جعل توافق ها و سندهای بین گروه های معارض از طریق دستورات قانون اساسی دارد که بصورت توافق مذاکرات ، جلوه گر می شود .

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...