پایان نامه : مطالعه و بررسی تطبیقی روشهای عبور عابرین پیاده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترین الگو سال‌های 1387 و 1388
پایان نامه رشته مدیریت ترافیک
عنوان : مطالعه و بررسی تطبیقی روشهای عبور عابرین پیاده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترین الگو سال‌های 1387 و 1388
 

دانشگاه  علوم انتظامی
دانشکده علوم و فنون راهور
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ترافیک
 
عنوان پایان نامه :
مطالعه و بررسی تطبیقی روشهای عبور عابرین پیاده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترین الگو سال‌های 1387 و 1388
استاد راهنما :
دکتر منصورحاج حسینلو
استاد مشاور :
مهندس غلامرضا مروجی
 
پاییز 1390
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
پیاده‌روی طبیعی‌ترین شکل جابجایی است و همچنین احتمال زیاد  باید ایمن‌ترین و راحت ترین آن نیز باشد. با وجود این در شهرهای امروز ما با افزایش تردد و تعداد وسایل نقلیه پیاده‌روی مورد کم‌توجهی و پیاده[1] مورد ستم مضاعف قرار گرفته است و دامنه این موضوع در حدی گسترش یافته که هویت پیاده به عنوان یکی از مهمترین ارکان سیستم حمل و نقل شهری مخدوش و پیاده فاقد جایگاهی درخور و شایسته در نظام ترافیک شده است.

بدیهی است وضعیت فعلی سیستم پیاده‌روی که حاصل سالها بی‌برنامگی و بی‌توجهی نسبت به مسائل سیستم پیاده‌از طرف مسئولین، برنامه‌ریزان و طراحان می‌باشد را نمی‌توان جز از طریق یک برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ بهبود بخشید. این برنامه باید لزوماً کلیه جنبه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت سیستم را دربرگیرد و یکی از مهمترین اقدامات زیربنایی در این راستا تدوین اصول و معیارهای فنی مربوطه و ارائه پیشنهادات کاربردی است.

در رابطه با موضوع پیاده‌روی و پیاده نیز با یک چنین وضعی مواجه هستیم. مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه در داخل کشور بسیار محدود بوده و شاید از تعداد انگشتان یکدست نیز تجاوز ننماید. از نظر قوانین و مقررات حقوقی و راهنمایی و رانندگی نیز وضعیت پیاده دارای وضوح کامل نمی‌باشد و حقوق و وظایف متقابل پیاده و راننده به روشنی مورد بحث قرار نگرفته است.

پایان نامه حاضر، گزارش مبانی این پروژه پژوهشی – مطالعاتی است که در آن سعی شده عناوین اصلی، روش کار و سیاستها و راهبردهای برنامه‌ریزی تسهیلات پیاده‌روی معرفی شده و هدف اصلی آن بیان اصول مدیریت و شناخت گزینه برتر برای استفاده در کشور عزیزمان ایران میباشد.

روش تحقیق برپایه مطالعات تطبیقی در کشورهای پیشرفته و نظرسنجی از مدیران و افراد خبره و در نهایت عابرین پیاده شهری میباشد و برای تحلیل این داده‌ها ابتدا نتایج پرسشنامه‌ها در جداول Excel واردشده و سپس به کمک نمودارهای آماری و نرم افزار SPSS  مورد تحلیل قرارگرفته‌اند

کلید واژه‌ها : عابر پیاده ، گذر عرضی ، پیاده رو ، سواره رو ، وسایل نقلیه ، محیط زیست  و حمل و نقل .

 

 


فهرست مطالب ،
 

چکیده 2

فهرست مطالب ، 3

فهرست جداول ، 6

فهرست اشکال ، 8

فصل اول 9

” کلیات پایان‌نامه” 9

1-1- مقدمه 10

1- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق .11

1-3- بیان مسئله 11

1-4- هدف و قلمرو 12

1-5- فرضیات 13

1-6- روش تحقیق 14

1-7- سوالات تحقیق 14

1-8- تعاریف 15

1-9- سازمان‌دهی پایان نامه 19

فصل دوم 20

” ادبیات و پیشینه تحقیق” 20

2-1- مقدمه 21

2-2- آئین نامه راهنمایی و رانندگی در کشور 21

2-3- قوانین عام حقوقی عابر پیاده در کشور 22

2-4- سایر قوانین جزایی عابر پیاده در کشور 23

2-5- نقش تغییرات خصوصیات انسانی در حمل و نقل پیاده و الگوی استفاده تسهیلات پیاده‌روها و پیاده‌راهها با معرفی روش تحقیقات در کشورهای مختلف 24

2-6- ارتباط انسانی با سیستم حمل و نقل (بر اساس آیین نامه مصوب کنوانسیون اروپا) 37

2-7- مسافرین پیاده در شهر 41

2-8- تعیین سطح خدمات با معرفی نتایج تحقیقات در کشورهای پیشرفته 41

2-9-  سرعت قدم زدن و رفتار در تقاطع‌با خیابان‌ها 44

2-10-  عبور عابرین پیاده در تهران 46

2-11-  ویژگی های عبور عابرین شهری 47

2-11- 1- گذرگاه به شیوه جزیره جان پناه 51

2-11-2- گذرگاه به شیوه طرحهای آرام سازی ترافیک 51

2-11-3- گذرگاه گورخری 52

2-11-4- گذرگاه پلیکان 52

2-11-5- گذرگاه پافن 53

2-11-6- گذرگاه توکان 53

2-11-7- گذرگاه منقسم 53

2-11-8- گذرگاه به شیوه سایر کنترل کننده های چراغ دار 54

2-12-  متغیرهای الگوی عبور عابرین شهری 62

2-12-1- سرعت پیاده‌روی 62

2-12-2- مسافت پیاده‌روی 65

2-12-3- تولید سفرهای پیاده 66

2-12-3- توزیع زمانی پیاده‌روی 70

2-12-4- توپولوژی و پیاده‌ روی 71

2-12-5- روابط جریان ترافیک پیاده 73

فصل سوم 85

” روش تحقیق” 85

3-1- مقدمه 86

3-2- روش تحقیق 86

3-3 – مطالعه خصوصیات رفتاری و مسائل عابرین پیاده 93

3-4- تحلیل آماری رفتار عابرین پیاده شهر تهران 94

3-5- تحلیل رفتار عابر پیاده و تست فرضیات پایان نامه 109

3-6- بررسی مسائل پیاده روی از دیدگاه مسئولین شهری 116

فصل چهارم 120

” تحلیل آمار و معرفی برنامه ریزی عبور عابرین پیاده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترین الگوتسهیلات پیاده‌روی ” 120

4-1- مقدمه 121

4-2- معرفی فرآیند برنامه‌ریزی تسهیلات پیاده‌روی و عوامل تاثیرگذار بر انتخاب الگو 121

4-3- روش اجرای برنامه‌ریزی تسهیلات پیاده‌روی 130

4-4- طراحی معابر پیاده 138

4-5- خصوصیات کیفی محیط پیاده‌رو 140

4-6- آموزش و ایمنی ترافیک پیاده 142

4-7- مدیریت ترافیک پیاده 143

فصل پنجم 145

” نتایج و پیشنهادات ” 145

5-1- مقدمه 146

5-2-  نتایج 146

5-3-  پیشنهادات 148

فهرست منابع و مراجع ) 152

پیوست پایان نامه، 155

پرسشنامه “مسائل و مشکلات پیاده روی از دیدگاه مسئولین” 155

پرسشنامه “مسائل و مشکلات پیاده روی از دیدگاه مردم” 157

 

 

فهرست جداول ،
 

جدول شماره 2-1 الگوی نگهداری تسهیلات پیاده‌روها و پیاده‌راهها در کشور سوئد 28

جدول شماره 2-2 – نگهداری گذرگاههای عابر پیاده و شیبراهه‌ها    29

جدول شماره 2-3- نگهداری زیرگذر و روگذر و مناطق کارگاهی 30

جدول شماره 2-4- نگهداری وسایل کنترل ترافیک 30

جدول 2-5-  استانداردهای طراحی برای فضاهای پیاده‌روی 43

جدول 2-6-  نمایش کارکرد الگوهای تردد عابرین پیاده. 43

جدول 2-7- مسافرین پیاده کشته و مجروح شده با سن و فعالیت آنها،     46

جدول 2- 8- درصد و سرانه سفرهای پیاده در برخی از شهرهای ایران 68

جدول 2-9- – نرخ ساعتی تولید سفر پیاده. 74

جدول 2-10- – نرخ تولید سفر پیاده در دوره اوج 15 دقیقه‌ای 75

جدول 2-11-  عرض موانع ثابت در پیاده‌روها. 78

جدول 12-2- سطح سرویس عابرین در پیاده‌رو. 83

جدول 13-2- معیارهای پیشنهادی برای سطح سرویس معابر پیاده‌در شرایط کشور ایران. 84

جدول 3-1-  فهرست مشخصات نقاط تکمیل پرسشنامه (مسائل و مشکلات پیاده روی) 97

جدول 3-2- توزیع جمعیت نمونه بر حسب گروههای جنسی ، شغلی، تحصیلی و جسمی 99

راهنما کدهای جدول 3-2-توزیع جمعیت نمونه بر حسب گروههای مختلف 100

جدول 3-3- نتایج نظرخواهی راجع به مشکلات عبور عابر پیاده از نقاطعهای با چراغ. 102

جدول 3-4- نتایج نظرخواهی راجع به علل استفاده از وسایل نقلیه موتوری در سفرها 103

جدول 3-5-  نتایج نظرخواهی راجع به علل عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی 104

جدول 3-6-  نتایج نظرخواهی میزان اهمیت عوامل مؤثر در جلوگیری از پیاده‌روی. 105

جدول 3-7- نظرخواهی از مسئولین در پاسخ سوال” آیا از نظر سازمانی به مدیریت سیستم پیاده روی به اندازه کافی بها داده می شود؟ 106

جدول 3-8- نتایج نظرخواهی از مسئولین راجع به”علل و عوامل کم توجهی مسئولین به برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم پیاده روی” (بر حسب تعداد و درصد پاسخ دهندگان در نمونه). 107

جدول 3-9- نتایج نظرخواهی از مسئولین در پاسخ به سوال “آیا در حال حاضر تخصیص بودجه و نیروی انسانی میان سیستم های سواره و پیاده به تناسب انجام می شود؟”(بر حسب تعداد و درصد پاسخ دهندگان در نمونه) 107

جدول 3-10 – نتایج نظرخواهی از مسئولین راجع به “راه حلهای بهبود وضعیت معابر پیاده و تشویق مردم به پیاده روی”( بر حسب تعداد و درصد پاسخ دهندگان در نمونه) 108

جدول 3-11-  نتایج نظرخواهی راجع به مشکلات عبور پیاده از تقاطعهای با چراغ راهنمایی (بر حسب درصد پاسخ دهندگان در نمونه). 113

جدول 3-12 –  نتایج نظرخواهی از مسئولین مدیریت شهری راجع به  “مهمترین مسائل و مشکلات معابر پیاده” (بر حسب تعداد و درصد پاسخ دهندگان در نمونه). 117

[1] در این مجموعه واژه پیاده هم به عنوان یک صفت در مقابل سواره بکار رفته و هم به عنوان یک اسم دال بر شخصی که بدون وسیله نقلیه جابجا می‌شود. باوجود این در مواردی که دقیقاً مفهوم جابجایی پیاده مورد نظر بوده از واژه‌های عابر و عابر پیاده نیز استفاده شده است.

فهرست اشکال ،
 

 

شکل 2- 1 ، نمودار سرعت پیاده‌روی برحسب چگالی 80

شکل 2-2 ، رابطه تردد – فضای حرکت پیاده. 80

شکل 2-3 ، سطوح سرویس پیاده روها 82

شکل 1-3  ، عدم توجه به خطوط حق تقدم عابرین پیاده. 88

شکل 2-3 ، عدم توجه عابرین پیاده به چراغ 88

شکل 3-3 ، عدم توجه عابرین پیاده به خطوط حق تقدم  89

شکل 4-3 ، توجه عابرین پیاده به خطوط حق تقدم 89

شکل 5-3 ، توجه عابرین پیاده به خطوط حق تقدم 90

شکل 6-3  ، توجه عابرین پیاده به خطوط حق تقدم. 90

شکل 7-3 ، عدم توجه خودور سواری به خطوط حق تقدم عابرین پیاده   91

شکل 8-3 ، عدم توجه خودور سواری به خطوط حق تقدم عابرین 91

شکل 9-3 ، عدم توجه خودور سواری به خطوط حق تقدم عابرین 92

شکل 10-3 ، عدم استفاده از  پل عابرین پیاده توسط مسافرین خطوط اتوبوسرانی 92

شکل 11-3 ، توقف خودروها روی خط عابر پیاده  و عدم توجه به حق عبور عابرین در میدان انقلاب 93

شکل شماره 4-1- فرآیند برنامه‌ریزی تسهیلات پیاده‌روی با پیروی از روش برنامه‌ریزی. 122

شکل 4-2 – چارچوب پیشنهادی برای فرآیند برنامه‌ریزی تسهیلات پیاده‌روی افراد معلول 124

شکل 4-3 – نمونه فرآیند برنامه‌ریزی سیستم پیاده 130

مقدمه
بخش عمده‌ای از سفرهای شهری بصورت پیاده انجام می‌شود و هر سفر شهری سواره نیز حداقل در دو انتهای خود با سفرهای پیاده تکمیل می‌گردد. طبق برآوردهای انجام شده در شهر تهران  حدود 25 درصد از کل سطح شبکه معابر شهری اختصاص به شبکه پیاده‌روی دارد. سایر تسهیلات پیاده‌روی هم نسبت قابل توجهی در کل سیستم حمل و نقل شهری به خود اختصاص می‌دهند. [1]

سیستم پیاده در مقایسه با سایر سیستم‌های حمل و نقل شهری دارای خصوصیات و مزایای منحصر به فردی است که از جمله آنها می‌توان به انعطاف‌پذیری، ارزانی، مصرف انرژی کمتر، هماهنگی با ملاحظات زیست‌محیطی و . اشاره نمود. علاوه بر این سیستم پیاده‌روی نقش مکمل در ارائه خدمات سایر سیستم‌های جابجایی و بخصوص حمل ونقل عمومی را ایفا می‌کند. از سوی دیگر برخلاف سایر سیستم‌های ترابری که تقاضای سفر آنها وابسته به سایر فعالیتها است در این سیستم سفر پیاده می‌تواند هم وسیله باشد و هم هدف. به عبارت دیگر پیاده‌روی ممکن است صرفاً به خاطر خود پیاده‌روی انجام شود. علاوه بر سفرهای پیاده کامل که به منظور معین از مبدأ تا مقصد انجام می‌گیرد بخشی از سفرهای سواره نیز معمولاً به شکل پاره سفر نظیر فاصله دو ایستگاه اتوبوس، فاصله محل پارکینگ تا مقصد و . به صورت پیاده عمل می‌شود که اینگونه سفرهای پیاده نیز حجم قابل ملاحظه‌ای در مجموع سفرهای شهری را به خود اختصاص می‌دهد.

باید توجه داشت در شکل‌گیری شهرهای اولیه، پیاده نقش اصلی را ایفا می‌نمود زیرا مسافت پیاده‌روی مطلوب، محل استقرار کاربری‌ها و نهایتاً ساختار کلی شهر را مشخص می‌ساخت. استقرار محل کسب و کار ، محل عبادت روزانه و مناطق مسکونی در طرح‌ریزی شهرهای قدیمی بخوبی نمایانگر نقش و هویت پیاده کمرنگ گرددی و اتومبیل نقش اصلی را در تعیین محل استقرار کاربریها و شکل‌گیری شبکه ارتباطی پیدا نمود. تضاد انسان و اتومبیل در شکل‌گیری شبکه ارتباطی شهرها عموماً به نفع اتومبیل و کمرنگ‌تر شدن هویت پیاده بوده است به طوریکه امروز در برنامه‌ریزی شهری و حتی برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری پیاده جایگاه نسبی خود را نیز از دست داده است و سفرهای سواره انسان در کانون توجه مدیران و کارشناسان قرار گرفته و نهایتاً تخصیص امکانات و اعتبارات عمدتاً در جهت ایجاد تسهیلات برای عبور بیشتر وسایل نقلیه است. نتایج نظرخواهی از مدیران مناطق شهر تهران و برخی از شهرستانها که توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران صورت گرفته است و در مجلدی به همان نام چاپ و انتشار یافته است[9]،‌به وضوح نشان می‌دهد که عابر پیاده در سازمان شهرداریها و تخصیص اعتبارات جاری آنها جایگاه متناسبی ندارد و عملاً در طرحهای توسعه شبکه ارتباطی شهری احداث سواره‌رو و تأمین تسهیلات برای عبور انسان سواره مورد توجه بوده است و عملاً احداث پیاده‌رو متناسب با حجم عبور پیاده و تأمین ایمنی آنها در عرض معابر بویژه در تقاطعها و پیش‌بینی محل ایمن برای محل انتظار مسافران درایستگاهها و . کمتر در طرحهای شهری مورد توجه قرار می‌گیرد.در کشورهای صنعتی پیشرفته که خود سازنده اتومبیل هستند و مالکیت وسایل نقلیه به مراتب از شهرهای ما بالاتر است به مسائل پیاده توجه بیشتری مبذول شده است.

1-3- بیان مسئله
علیرغم مزایای غیرقابل انکار و مسلم سیستم پیاده هنوز موجودیت آن در کنار سایر سیستمها در کلان شهرهای کشورمان به درستی به رسمیت شناخته نشده است. شاید دلیل اصلی این کم‌توجهی محدودیت‌های پیاده‌روی از نظر سرعت و مسافت باشد و شاید گستردگی دامنه و فراگیری آن. در هر صورت به هیچ عنوان و دلیلی نادیده انگاشتن این سیستم قابل توجیه نبوده و یقیناً ادامه این روند نه به سود جامعه و نه در جهت بهبود سیستم حمل و نقل خواهد بود. بدیهی است وضعیت فعلی سیستم پیاده‌روی که حاصل سالها بی‌برنامگی و بی‌توجهی نسبت به مسائل سیستم پیاده‌از طرف مسئولین، برنامه‌ریزان و طراحان می‌باشد را نمی‌توان جز از طریق یک برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ بهبود بخشید. این برنامه باید لزوماً کلیه جنبه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت سیستم را دربرگیرد و یکی از مهمترین اقدامات زیربنایی در این راستا تدوین اصول و معیارهای فنی مربوطه و ارائه پیشنهادات کاربردی است.

کمبود امکانات و تسهیلات تخصیص یافته به سیستم پیاده‌روی که به هیچ روی تناسبی با جایگاه و سهم آن در حمل و نقل شهری ندارد و پائین بودن سطح عمومی آموزش و آگاهی‌های ترافیکی باعث شده پیاده حقوق حقه خویش را پایمال یافته و گاهی خود نیز به عنوان متخلف در صحنه‌های مختلف ترافیکی ظاهر می‌شود لذا در برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری ضروری است امکانات پیاده‌روی در معابر شهری مورد توجه خاص قرار گیرد و اینچنین است که مطالعه و بررسی تطبیق روشهای عبور عابرین پیاده شهر تهران از عرض معابر تعریف و نیاز به توصیف آن ضرورت میابد.

تعداد صفحه : 220

قیمت : 14700تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :        ****       SERDEREHI@GMAIL.COM
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  *** ***
 
با افتخار نیرو گرفته از WordPress

https://gig1.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/32843

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...