مقدمه ……………………………………………………………………………………………………1
بیان مساله ………………………………………………………………………………………………..2
ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..3
اهداف مدنظر تحقیق………………………………………………………………………………….4
نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………4
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….5
محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….5
فصل دوم : مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….7
بازار بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………….8
2-2-1   تاریخچه……………………………………………………………………………………………..8

2-2-2   تعاریف…………………………………………………………………………………………….12

2-2-2-1 بورس اوراق بهادار………………………………………………………………….12

2-2-2-2 سهم چیست ؟…………………………………………………………………………12

2-2-2-3 سرمایه گذاری………………………………………………………………………..12

2-2-2-4 انواع بازار ……………………………………………………………………………..12

2-2-2-5 سال مالی……………………………………………………………………………….13

2-2-2-6   صورت سود و زیان………………………………………………………………….13

2-2-2-7   ترازنامه………………………………………………………………………………….14

2-2-2-8 سود هر سهم (EPS)……………………………………………………………….14

2-2-2-9 سود تقسیمی هر سهم (DPS)……………………………………………………14

2-2-2-10 پیش بینی سود………………………………………………………………………15

2-2-2-11 تعدیل سود…………………………………………………………………………..15

2-2-2-12 قیمت پایانی سهم…………………………………………………………………..15

2-2-2-13 نسبت قیمت به درآمد………………………………………………………………15

2-2-3 شاخص کل………………………………………………………………………………………16

پویایی سیستم ………………………………………………………………………………………..19
2-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..19

2-3-2 کلیات پویایی سیستم……………………………………………………………………………20

2-3-3 اصول کلی در مورد دیدگاه سیستمی ……………………………………………………..20

2-3-4 ابزارهای تفکر سیستمی ………………………………………………………………………..22

2-3-4-1 نمودار های علی حلقوی……………………………………………………………..22

2-3-4-2 نمودار های حالت جریان……………………………………………………………23

2-3-5 فرآیند مدل سازی………………………………………………………………………………..24

2-3-6 شبیه سازی………………………………………………………………………………………….27

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..28
2-4-1 تحقیقات در زمینه بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………..28
2-4-2 تحقیقات در زمینه پویایی سیستم در ایران ………………………………………………….29

2-4-3 تحقیقات با روش پویایی سیستم در جهان……………………………………………………31

فصل سوم : مدل سازی پویایی بازار سهام

مقدمه …………………………………………………………………………………………………..34
تعریف مساله………………………………………………………………………………………….34
3-2-1 ارزش معاملات…………………………………………………………………………………….36

3-2-2 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………………37

3-2-3 تورم…………………………………………………………………………………………………..39

3-2-4 تولید ناخالص داخلی…………………………………………………………………………….44

فرضیه های دینامیکی……………………………………………………………………………….46
3-3-1 قیمت و تقاضای سهم……………………………………………………………………………..46

3-3-2 اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی…………………………………………………………..48

3-3-3 شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس…………………………………………………….49

3-3-3-1 بررسی تاثیر قیمت سهم های بزرگ بر شاخص کل……………………………..50

3-3-4 نوسان های شاخص کل و ریسک بازار……………………………………………………..54

3-3-5 سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی…………………………………………55

3-3-5-1 بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی………………………………….57

3-3-6 سپرده گذاری در بانک…………………………………………………………………………..58

سرمایه گذاری در بازارهای موازی………………………………………………………..59
3-4     نمودار علی حلقوی کل مدل……………………………………………………………………….61

 

فصل چهارم : شبیه سازی ، اجرای مدل و سناریوپردازی    

مقدمه…………………………………………………………………………………………………..63
مدل قیمت سهام……………………………………………………………………………………..63
4-2-1 اعتبار مدل……………………………………………………………………………………………66

4-2-2 تحلیل حساسیت و سناریو پردازی…………………………………………………………….66

4-2-2-1 مدت زمان سهامداری……………………………………………………………………..67

4-2-2-2 تعدیل سود هر سهم………………………………………………………………………..68

4-2-2-3 تعدیل سود و تغییر زمان سهامداری…………………………………………………..70

4-2-2-4 ورود سهامداران بزرگ به سهم………………………………………………………..71

مدل کلی بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………….73
4-3-1 اعتبار مدل بازار سهام……………………………………………………………………………..76

4-3-2 تحلیل حساسیت مدل بازار سهام……………………………………………………………….76

4-3-2-1 تاثیر مدت زمان سهامداری بر شاخص کل……………………………………………..77

4-3-2-2 تاثیر افزایش سرمایه گذاری در بورس…………………………………………………….77

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………80

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………..81

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..82

   فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2-1 نمایش ساختار حالت و جریان…………………………………………………………………23

شکل 3-1   نمودار خطی ارزش ریالی معاملات…………………………………………………………36

شکل 3-2   نمودار میله ای حجم معاملات سالیانه……………………………………………………….37

شکل 3-3   نمودار خطی شاخص کل بورس…………………………………………………………….38

شکل 3-4   نمودار خطی تورم ………………………………………………………………………………41

شکل 3-5   تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………44

شکل 3-6   حلقه علی حلقوی قیمت سهام و تقاضا برای آن…………………………………………47

شکل 3-7   حلقه اختلاف قیمت سهم با ارزش واقعی………………………………………………….48

شکل 3-8 حلقه شاخص کل و سرمایه گذاری در بورس…………………………………………….52

شکل 3-9 حلقه نوسانات بازار و ریسک سرمایه گذاری…………………………………………….54

شکل 3-10 حلقه سرمایه گذاری در بورس و تولید ناخالص داخلی………………………………56

شکل 3-11 حلقه سپرده گذاری در بانک………………………………………………………………..58

شکل 3-12 حلقه ثبات اقتصادی و جذابیت بازار های موازی……………………………………….59

شکل 3-13 نمودار علی حلقوی بازار بورس اوراق بهادار……………………………………………61

شکل 4-1   نمودار جریان مدل قیمت سهام…………………………………………………

 

 

دانلود فایل: 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...