2-2-2 تعریف زنجیره تامین……………………………………………………………………………… 8
2-2-3 دلایل علاقه و توجه به مفهوم مدیریت زنجیره تامین………………………………………. 9
2-2-4 مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها……………………………………………………………. 10
2-3 انواع شبکه های زنجیره تامین……………………………………………………………………… 10
2-3-1 شبکه سری………………………………………………………………………………………….. 11
2-3-2 شبکه واگرا………………………………………………………………………………………….. 12
2-3-3 شبکه­ی همگرا………………………………………………………………………………………. 12
2-3-4 شبکه مختلط………………………………………………………………………………………… 13
2-4 مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………… 13
2-4-1 ضرورت مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………… 15
2-4-2 وظایف مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………….. 16
2-4-3 مولفه ها و اجزای مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………… 17
2-5 برنامه ریزی در زنجیره­ی تامین…………………………………………………………………….. 19
2-6 مدلسازی مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………. 20
2-6-1 مدل های برنامه ریزی خطی…………………………………………………………………….. 21
2-6-2 مدل برنامه ریزی عدد صحیح…………………………………………………………………… 21
2-6-3 مدل های شبیه سازی……………………………………………………………………………… 21
2-6-4 مدلهای بهینه سازی- شبیه سازی……………………………………………………………….. 22
2-7 مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین…………………………………………………………………. 22
2-8 مدل های طراحی شبکه طراحی زنجیره تامین قطعی………………………………………….. 23
2-9 برنامه ریزی تولید……………………………………………………………………………………… 23
2-9-1 کاربردهای اصلی …………………………………………………………………………………. 25

کاربردهای جنبی……………………………………………………………………………….. 25
2-10 کالای فاسد پذیر…………………………………………………………………………………….. 25
2-10-1 اقلام فاسد شدنی………………………………………………………………………………… 27
2-11 انبارداری صحیح و کاهش نرخ ضایعات و موجودی فاسد………………………………… 28
2-11-1 اهمیت انبار ………………………………………………………………………………………. 28
2-11-2 انواع انبار ها………………………………………………………………………………………. 28
2-11-3 تخریب کالا …………………………………………………………………………………….. 29
2-11-4 هزینه‏های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه…………………………………………… 29
2-11-4-1- بسته بندی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مناسب………………………………………………………………………….. 30
2-12 پنجره زمانی…………………………………………………………………………………………… 31
2-12-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 31
2-12-2- تقسیم بندی پنجره زمانی……………………………………………………………………… 31
2-13- مسیریابی با پنجره زمانی…………………………………………………………………………. 33
2-14- مساله VRPTW…………………………………………………………………………………. 33
2-14-1- اقسام مسائل مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی …………………………………….. 34
2-14-1-1-محدودیت ریاضی مدل TW سخت:…………………………………………………… 35
2-14-1-2-محدودیت های ریاضی مدل TW نرم…………………………………………………. 35
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 37
3-2- فرضیات مدل……………………………………………………………………………………….. 37
3-3- نمادهای مدل…………………………………………………………………………………………. 37
3-4- متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………….. 38
3-5- پارامترهای مدل………………………………………………………………………………………. 38
3-6- فرمول بندی مساله………………………………………………………………………………….. 39
فصل چهارم : نتایج محاسباتی و یافته­های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 43
4-2-تحلیل حساسیت……………………………………………………………………………………… 43
4-3- مساله مطالعه موردی ……………………………………………………………………………….. 44
4-3-1- فعالیت های شرکت پرتودانه خزر……………………………………………………………. 45
4-3-1-1 تاریخچه شرکت………………………………………………………………………………… 45
4-3-2- بیان مساله موردی………………………………………………………………………………… 47
4-4- تجزیه و تحلیل مسئله موردی ……………………………………………………………………. 54
4-4-1-تغییرات در میزان تقاضا:…………………………………………………………………………. 55
4-4-2- تغییرات در میزان موجودی اول دوره:……………………………………………………….. 56
4-5- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….. 57
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     
5-1- جمع­بندی و نتیجه­گیری …………………………………………………………………………… 59
5-2- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 60
منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………….. 61
پیوست
کد برنامه Lingo
چکیده انگلیسی
 
فهرست جدول­ها
جدول                                                                                             صفحه                                                                                                              
جدول 4-1: مقدار مصرف مواد افزودنی و موجودی اول دوره …………………………………… 48
جدول 4-2: مشخصات تامین کنندگان مواد اولیه…………………………………………………….. 49
جدول 4-3:هزینه عملیاتی مواد اولیه…………………………………………………………………….. 54
جدول 4-4: آنالیز حساسیت به تغییرات تقاضا……………………………………………………….. 55
جدول 4-5: آنالیز حساسیت به تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 56
 
فهرست نمودارها
نمودار4-1:مقدار تابع هدف با تغییرات تقاضا…………………………………………………………. 56
نمودار4-2-مقدار تابع هدف با تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 57

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...