فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسئله و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3-1-اهداف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-2- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1- سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-2- سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- فرضیه­­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1- فرضیه­ اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2- فرضیه ­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6- روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-2- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-3- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-4- تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-5- جامعه آماری و نمونه……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1- یکپارچه­سازی زنجیره تأمین……………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2- جهت­گیری بازار…………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-3- عملکرد شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-8- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-9- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2- تاریخچه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین (SCM)………………………………………………………………………….. 12

2-3- مدیریت زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-4- اجزاء و عوامل SCM…………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-5- یکپارچه­سازی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-6- درجات مختلف یکپارچه­سازی……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-7- انواع یکپارچه­سازی……………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-8- مدیریت جریان مواد در SCM……………………………………………………………………………………………………….. 19

2-9- یکپارچه­سازی زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………………… 21

2-10- مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-11- معنای عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-12- عملکرد زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-13- اندازه­­گیری عملکرد زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………. 26

2-14- فلسفه­های مدیریت بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………. 27

2-14-1- گرایش تولید……………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-14-2- گرایش محصول……………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-14-3- گرایش فروش………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-14-4- گرایش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-14-5- گرایش بازاریابی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………. 28

2-15- فلسفه­های جهت­گیری بازار………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-15-1- فلسفه مشتری مداری (مشتری محوری). 29

2-15-2- فلسفه رقیب مداری (رقیب محوری). 29

2-15-3- هماهنگی درون کارکردی (تصمیم ­گیری جامع). 29

2-16- پیشینه تحقیق.. 30

2-16-1- مطالعات خارجی.. 30

2-15-2- مطالعات داخلی.. 39

2-16- جمع­بندی فصل دوم.. 41

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 45

3-2- روش تحقیق.. 45

3-3- جامعه آماری.. 46

3-4- نمونه گیری و حجم نمونه. 46

3-5- قلمرو تحقیق.. 47

3-5-1- قلمرو مکانی.. 47

3-5-2- قلمرو زمانی.. 47

3-6- روش های جمع­آوری اطلاعات… 47

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات… 48

3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 49

3-8-1- روایی یا اعتبار تحقیق.. 49

3-8-2-  پایایی و اعتماد تحقی

 

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...