گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم. 5

بند اول: مفهوم مرور زمان. 6

بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری.. 7

بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه. 11

گفتار دوم: پیشینه 11

بند اول: پیشینه در غرب.. 12

بنددوم: پیشینه در ایران. 15

مبحث دوم: اقسام مرور زمان. 15

گفتار اول: تقسیم مرور زمان به  جزایی، مدنی و تجاری.. 15

بند اول: مرور زمان جزایی  15

بند دوم: مرور زمان مدنی.. 15

بند سوم: مرور زمان تجاری.. 15

بند چهارم: مقایسه مرور زمان مدنی و تجاری.. 16

گفتار دوم: تقسیم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق.. 17

بند اول: مرور زمان موجد حق.. 17

بند دوم: مرور زمان مسقط حق.. 19

بند سوم:مقایسه مرور زمان موجد حق و مسقط حق.. 20

گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی.. 22

بند اول: مرور زمان مسقط حق.. 22

بند دوم: مرور زمان مسقط دعوی.. 23

بند سوم: تقسیم مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی 24

 

فصل دوم: مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری

مبحث اول: مبانی مرور زمان. 26

گفتار اول: مبانی حقوقی.. 26

بند اول: نظم عمومی.. 26

بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق.. 28

بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی.. 28

گفتار دوم: مبانی فقهی.. 29

بند اول: ادله خاص فقهی.. 29

بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور 31

بند سوم: اصول و قواعد فقهی.. 34

الف: قاعده اعراض… 34

ب: حکم حکومتی.. 36

ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. 37

1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی.. 38

2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی.. 39

گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور‌زمان در دعاوی تجاری.. 40

بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری.. 40

الف: اصل سرعت.. 41

ب: مسئولیت تضامنی.. 42

ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری.. 43

د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات.. 44

ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. 45

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. 45

مبحث دوم: مصادیق مرور‌زمان تجاری.. 47

گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری.. 48

بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی.. 48

بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک… 49

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی.. 50

بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری.. 51

گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری.. 52

بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. 53

بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54

بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. 55

بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل.. 57

بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. 59

 

فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان

مبحث اول: احکام مرور‌زمان. 63

گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان. 63

بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان. 63

الف: موارد انقطاع 64

1-اقامه دعوی در دادگاه 64

2-اقرار به دین.. 65

ب: عدم امکان تکرار انقطاع. 66

بند دوم: تعلیق مرور‌زمان. 66

الف: مفهوم تعلیق.. 67

ب: جهات تعلیق.. 68

1-عدم اهلیت و حجر. 68

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...