موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت
مقالاتموضوعات: بدون موضوع لینک ثابتموضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 الف-  مبنای خیار غبن 45

ب- مبنای خیار تخلف وصف. 46

ج- خیار عیب 48

فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن. 49

مبحث اول – قاعده کلی 50

گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر. 51

گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده 54

مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات 55

گفتار اول – خیار تاخیر ثمن 55

گفتار دوم -خیار تخلف وصف. 57

بند اول – مبیع کلی 58

بند دوم – مبیع معین 59

گفتار سوم -خیار غبن 60

گفتار چهارم- خیار رویت 61

گفتار پنچم- خیار عیب 62

بند اول – فقه امامیه. 63

بند دوم – حقوق موضوعه ایران. 65

گفتار ششم – رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار. 69

بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح. 69

بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ 72

گفتار هفتم – خیار تفلیس. 74

الف-ماهیت حق  استرداد مبیع. 77

ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع. 78

گفتار هشتم – حق فسخ ماده 424 قانون تجارت 82

بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده 424 قانون تجارت 82

بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده 424 در سقوط آن. 86

بند سوم-ارتباط ماده 424 قانون تجارت با ماده 421 قانون مدنی 87

مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین 91

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


دانلود پایان نامه ها با موضوع فعالیت هوازی
[سه شنبه 1399-02-30] [ 10:25:00 ب.ظ ]
بند دوم: مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 90

بند سوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب. 93

بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزیع کننده‌موادغذایی نسبت به عیوب پنهانی و سوءنیت وی 94

بند پنجم: مسئولیت محض 96

الف:تعریف و انواع مسئولیت محض 100

مسؤولیت محض ساده 101

مسؤولیت محض با پذیرش دفاع تقصیر مشارکتی یا نسبی 103

ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت. 104

فصل سوم: 107

قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن 107

مبحث اول:قلمرو مسئولیت. 108

گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن 108

بند اول: تعریف عیب. 108

بند دوم: شرایط عیب موجود مسولیت. 110

الف: مخفی بودن عیب. 110

ب: ورود ضرر در اثر عیب. 111

ج: زمان ایجاد عیب در مواد غذایی 112

د: ایمنی – خطر. 113

بند سوم: انواع عیب. 115

الف: عیب درروندتولید محصولات جدید. 115

1- ضابطه انتظار مصرف‌کننده 115

2- ضابطه سود- خطر: 116

3- ضابطه دوطرفه: 116

ب: عیب درروند تولید. 117

گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازی. 117

بند اول: راهنمایی و هشدار به‌عنوان تعهدی قراردادی 120

بند دوم: راهنمایی و هشدار به‌عنوان تعهدی غیر قراردادی 122

بند سوم: شیوه‌ها و موارد هشدار 122

مبحث دوم:آثار مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی. 124

گفتار اول:وضعیت شرط عدم مسئولیت. 124

بند اول: معایب و فواید شرط عدم مسئولیت. 125

معایب. 125

بند دوم: اثر شرط عدم مسئولیت. 126

گفتار دوم: موارد معافیت تولیدکننده. 128

بند اول:شرایط احراز قوه قاهره 128

الف: خارجی بودن 128

ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد. 129

ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد: 130

گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده 131

فهرست منابع 133

 

چکیده

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:24:00 ب.ظ ]
1.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.

انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:24:00 ب.ظ ]
3-3-5-3- حقوق مصر. 99

3-3-6- تئوری سوء استفاده از حق. 99

3-3-6-1-حقوق ایران. 100

3-3-6-2- حقوق انگلیس. 100

3-3-6-3- حقوق مصر. 101

3-3-6-4-اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت(بر مبنای تئوری سوء استفاده از حق) 102

فصل چهارم : ماهیت و وضعیت حقوقی هدایا

4-1- ماهیت حقوقی هدایا 105

4-1-1- حقوق ایران. 105

4-1-1-1- دیدگاه قانون گذار. 105

4-1-1-2- دیدگاه های فقهای اسلام. 105

4-1-1-3- دیدگاه حقوقدانان. 108

4-1-2- حقوق انگلیس. 109

4-1-3- حقوق مصر. 109

4-2- امکان استرداد هدایا 109

4-2-1- حقوق ایران. 110

4-2-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 113

4-2-1-1-1- دیدگاه فقهای متقدم. 114

4-2-1-2- نظر فقهای اهل تسنن 116

4-2-1-2-1- دیدگاه فقهای مالکی 117

4-2-1-2-2- دیدگاه مذهب حنفی در مورد استرداد هدایا 118

4-2-1-2-3-دیدگاه مذهب شافعی  و حنبلی 119

4-2-1-2-4- فقه معاصر. 119

4-2-2- حقوق انگلیس. 124

4-2-3- حقوق مصر. 128

4-3- مبانی استرداد هدایای نامزدی 131

4-3-1- تئوری انتفای سبب عقد و هدیه. 131

4-3-1-1- حقوق ایران. 132

4-3-1-2- حقوق انگلیس. 132

4-3-1-3- حقوق مصر. 133

4-3-2- تئوری فریب و تدلیس. 134

4-3-2-1- حقوق ایران. 135

4-3-2-2- حقوق انگلیس. 135

4-3-2-3- حقوق مصر. 135

4-3-3 -تئوری دارا شدن ناعادلانه. 135

4-3-3-1- وحدت یا افتراق تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب 136

4-3-3-2- اعمال تئوری دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبنای استرداد هدایای نامزدی 138

4-3-3-2-1- حقوق ایران. 138

4-3-3-2-2- حقوق انگلیس. 138

4-3-3-2-3- حقوق مصر. 139

4-3-4- تئوری هدایای مشروط 139

4-3-4-1-  حقوق ایران. 139

4-3-4-2- حقوق انگلیس. 140

4-3-4-3- حقوق مصر. 141

پیشنهادات 142

نتایج 143

 

 

چکیده

در فصل اول این تحلیل کلیات مباحثی که مطرح خواهد شد اشاره گردیده است در این فصل معنای لغوی وعده نکاح و معنای اصطلاح حقوقی نامزدی و اقسام وعده اعم از وعده یک جانبه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]
گفتارچهارم: تسلیم                                                              104

بند اول : تسلیم کل مورد تعهد                                                   104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد                                                  104

گفتار پنجم: تصرف                                                         106

گفتار ششم: قوانین خاص                                                 107

گفتار هفتم: عرف                                                           109

مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی                                   110

گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون                                                110

بند اول: مفهوم حق حبس                                                        110

بند دوم: مبنای حق حبس                                                        113

بند سوم: شرایط حق حبس                                                 115

1-وجود عقد بیع صحیح                                                           115

2-اطلاق عقد                                          115

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد            116

بند چهارم: قلمرو حق حبس                                                     117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی                              118

الف : در تعهدات اصلی                                     118

ب : در تعهدات فرعی                                       119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                 121

بند پنجم: آثار حق حبس                                                        122

1-توقف تعهدات قراردادی                                   122

2-عدم انحلال قرارداد                                      123

3-موقتی بودن حق حبس                                      123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس                         123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس                              124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                       126

7-حق بازفروشی                                       127

بند ششم: زوال حق حبس                                                   128

1-ایفای تعهد                                        128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری                            128

3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات                          128

4- انحلال قرارداد                                    129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون                                         130

گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران             135

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                             142

منابع و مآخذ                                                               147

 

چکیده

امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.

 

 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


-link" href="https://gold.kowsarblog.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه مهارت خودآگاهی/:عوامل موثر حل مساله اجتماعی


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]