مقالات


آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:

جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن(سعید)حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ب)سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

پ)فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ت)اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 5

ث)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 6

بخش نخست:مفاهیم و تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی

فصل نخست: مفاهیم مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………. 8

مبحث اول: باورهای دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 8

گفتار اول: دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

گفتار دوم: باور………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

گفتار سوم: باور دینی……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم:پیشگیری و تعدیل گرایش های مجرمانه……………………………………………………………………. 16

گفتار اول: مفهوم پیشگیری و تعدیل گرایشهای مجرمانه……………………………………………………………. 17

بند اول: تعریف عام………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

بند دوم: تعریف خاص…………………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………………………… 22

بند اول: پیشگیری بر اساس معیار ذهن…………………………………………………………………………………………… 24

بند دوم: پیشگیری عمومی و اختصاصی…………………………………………………………………………………………… 25

بند سوم: پیشگیری فعال و انفعالی…………………………………………………………………………………………………….. 27

بند چهارم:پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث……………………………………………………………………………………………. 28

بند پنجم:پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم:مبانی تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی        

مبحث اول: مبانی فردی……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار اول: باورهای دینی و هویت یابی انسانی……………………………………………………………………………….. 35

بند اول: مفهوم هویت یابی انسانی……………………………………………………………………………………………………… 37

بند دوم: هویت یابی انسانی و تعدیل گرایش های مجرمانه…………………………………………………………. 39

بند سوم: تاثیر باورهای دینی در هویت یابی انسانی………………………………………………………………………. 41

گفتار دوم: باورهای دینی و بهداشت روانی……………………………………………………………………………………… 45

بند اول: ایمان به خالق یکتا و بهداشت روانی…………………………………………………………………………………. 47

بند دوم: خدمت به خلق خدا و بهداشت روانی……………………………………………………………………………….. 49

بند سوم: شکر نعمات الهی و بهداشت روانی……………………………………………………………………………………. 50

بند چهارم: تقویت اراده و بهداشت روانی…………………………………………………………………………………………. 52

گفتار سوم: باورهای دینی و بهداشت اخلاقی………………………………………………………………………………….. 56

بند اول: تعدیل شهوت جنسی……………………………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم: تعدیل خشم و غضب…………………………………………………………………………………………………………….. 60

بند سوم: تعدیل مال پرستی……………………………………………………………………………………………………………….. 63

بند چهارم:تعدیل جاه طلبی………………………………………………………………………………………………………………… 65

مبحث دوم:مبانی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………… 68

گفتار اول:باورهای دینی و اتحاد و همزیستی مسالمت آمیز………………………………………………………… 68

گفتار دوم:باورهای دینی و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 72

بخش دوم: شیوه های تعدیل و گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی       

فصل نخست: تعدیل و پیشگیری اولیه از گرایش های مجرمانه…………………………………………………. 76

مبحث اول: باور به خداوند و معاد………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار اول: باور به خداوند…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

بند اول: باور به آگاهی خداوند……………………………………………………………………………………………………………. 78

بند دوم: باور به دعا و اجابت آن توسط خداوند………………………………………………………………………………. 80

گفتار دوم: باور به معاد…………………………………………………………………………………………………………………………. 83

مبحث دوم: باور به توصیه های دینی………………………………………………………………………………………………… 86

گفتار اول:توصیه به بردباری و گذشت از دیگران…………………………………………………………………………… 87

گفتار دوم: توصیه به عفت……………………………………………………………………………………………………………………. 89

بند اول: عفت چشم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

بند دوم: عفت زبان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

بند سوم: عفت شکم………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

بند چهارم: عفت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 97

گفتار سوم: توصیه به امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………….. 100

فصل دوم: تعدیل و پیشگیری ثالث از گرایش های مجرمانه……………………………………………………. 102

مبحث اول: توبه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 102

گفتار اول: تاثیر توبه در سقوط مجازات…………………………………………………………………………………………. 103

گفتار دوم: آثار اصلاحی تربیتی _ توبه………………………………………………………………………………………….. 105

بند اول: برقراری ارتباط مجدد با خالق………………………………………………………………………………………….. 106

بند دوم: بازسازگاری اجتماعی بزهکار……………………………………………………………………………………………. 108

بند سوم:اعاده حیثیت از مجرم………………………………………………………………………………………………………… 111

مبحث دوم: عفو و گذشت…………………………………………………………………………………………………………………. 113

گفتار اول: تاثیر عفو و گذشت در سقوط مجازات……………………………………………………………………….. 113

گفتار دوم: آثار اصلاحی و درمانی عفو و گذشت…………………………………………………………………………. 116

بخش سوم: مطالعه میدانی گرایش های مجرمانه در زندانیان استان گلستان

فصل نخست: جامعه آماری و نمونه تحقیق………………………………………………………………………………….. 120

مبحث اول: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 120

گفتار اول: متغیرها و تعریف آنها……………………………………………………………………………………………………… 121

گفتار دوم: خلاصه و روش اجرا……………………………………………………………………………………………………….. 122

مبحث دوم: ابزار سنجش…………………………………………………………………………………………………………………… 123

گفتار اول: روش آزمون……………………………………………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم: روش نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………… 124

فصل دوم: تحلیل داده ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 125

مبحث اول: نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 160

مبحث دوم: ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 160

گفتار اول: پیشنهادات در زمینه پیشگیری از جرم………………………………………………………………………. 160

گفتار دوم : پیشنهادات در زمینه تعمیق نگرش مذهبی اشخاص …………………………………………… 161

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 162

پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 164

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………… 165

 

چکیده:

همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرائم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرائم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.به کارگیری باورها و توصیه های دینی نقش موثری در ساختن یک شخصیت باثبات و هویتی پایدار و آرامش روان فرد ایفا می نماید،بطوریکه این باور و اعتقاد و شخصیت منسجم با بهره گیری از توصیه ها و برنامه های دین مدارانه می تواند در ساختن انسانی مقاوم در برابر تحریکات و ترغیبات و لذت ها و حس کینه و انتقام و طمع و شهوات و دیگر انحرافات و رزائل اخلاقی مقاومت نماید.باورهای دینی و باورمندی به طور دقیق ذهن انسان و وجدان اخلاقی و فطرت او را هدف قرار می دهد.خلوت های ذهنی مجرمانه را خنثی و آن را تربیت می کند و از طریق توصیه ها و اعمال تدابیر قابل پذیرش برای افراد نقش بسزایی در متعادل سازی گرایشات انسانی و تعدیل در روان و رفتارهای مجرمانه افراد ایفا می نماید.در نتیجه نقشی که دین در تعدیل گرایشات مجرمانه به عنوان مقدمه وقوع جرم دارد و این پژوهش نیز به دنبال آن است و با مطالعه بر روی زندانیان نیز به دست آمد،رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند.

کلیدواژگان: باور،دین،تعدیل،گرایش،گرایش مجرمانه

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-01-07] [ 04:53:00 ب.ظ ]
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش توبه در سقوط مجازات

استاد راهنما:

دکتر مهدی ذوالفقاری

شهریورماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………  1

الف) بیان موضوع…………………………………………………………………………………………….. 1

ب) سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 1

پ) اهداف و کاربردهای تحقیق ………………………………………………………………………….  2

ت) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………….  2

ث) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………….. 3

ج) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………  3

ح) معرفی پلان و ساختار تحقیق …………………………………………………………………………  4

فهرست اختصارات ………………………………………………………………………………………………… 5

فصل اول: توبه و شرایط آن…………………………………….. 6

1ـ1ـ  تبیین کلی توبه………………………………………………………………………………………. 7

1ـ1ـ1ـ  ماهیت و مفهوم توبه …………………………………………………………………………….  7

1ـ1ـ1ـ1ـ  معنای لغوی توبه ……………………………………………………………………………..  7

1ـ1ـ1ـ2ـ  معنای اصطلاحی توبه……………………………………………………………………….. 9

1ـ1ـ1ـ3ـ  جایگاه توبه در حقوق جزای اسلام……………………………………………………… 12

1ـ1ـ1ـ4ـ جایگاه توبه در فقه پویای اسلام ……………………………………………………………… 14

1ـ1ـ1ـ5ـ جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی………………………………………………….. 15

1ـ1ـ2ـ توبه در ادیان……………………………………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ2ـ1ـ توبه در دین اسلام…………………………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ2ـ2ـ توبه در دین یهود……………………………………………………………………………… 19

1ـ1ـ2ـ3ـ توبه در آیین مسیحیت……………………………………………………………………….. 20

1ـ1ـ3ـ  حقیقت، اهمیت و اقسام توبه…………………………………………………………………. .22

1ـ1ـ3ـ1ـ حقیقت توبه…………………………………………………………………………………….. 22

1ـ1ـ3ـ2ـ  توبه نصوح…………………………………………………………………………………….. 24

1ـ1ـ3ـ3ـ  فضیلت و اهمیت توبه………………………………………………………………………. 27

1ـ1ـ3ـ4ـ  اقسام توبه ………………………………………………………………………………………….. 29

1ـ1ـ3ـ5ـ  جایگاه توبه در قرآن………………………………………………………………………… . 30

1ـ2ـ  مستندات، شرایط توبه و مباحث پیرامون آن………………………………………… 32

1ـ2ـ1ـ  احکام و مستندات توبه…………………………………………………………………………. 32

1ـ2ـ1ـ1ـ قرآن………………………………………………………………………………………………. 32

1ـ2ـ1ـ2ـ روایات…………………………………………………………………………………………… 34

1ـ2ـ1ـ3ـ اِجماع…………………………………………………………………………………………….. 34

1ـ2ـ1ـ4ـ عقل……………………………………………………………………………………………….. 35

1ـ2ـ2ـ  ارکان و شرایط توبه…………………………………………………………………………….. 36

1-2-3- زمان انجام توبه…………………………………………………………………………………… 39

1ـ2ـ4ـ پذیرش توبه………………………………………………………………………………………… 42

1ـ2ـ5ـ  زمان پذیرش توبه……………………………………………………………………………………… 43

1ـ2ـ5ـ1ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی………………………………………….. 43

1ـ2ـ5ـ1ـ1ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370…………………… 43

1ـ2ـ5ـ1ـ2ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392…………………… 45

1ـ2ـ5ـ2ـ  زمان قبول توبه از دیدگاه فقهای اسلام………………………………………………… 46

1ـ2ـ5ـ2ـ1ـ دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………… 47

1ـ2ـ5ـ2ـ2ـ دیدگاه فقهای اهل سنت…………………………………………………………………….. 52

1ـ2ـ6ـ احراز توبه………………………………………………………………………………………….. 54

1ـ2ـ7ـ مرور زمان و توبه…………………………………………………………………………………. 54

فصل دوم: آثار فقهی و حقوقی توبه……………………………. 56

2ـ1ـ آثار اثباتی توبه……………………………………………………………………………………. 57

2ـ1ـ1ـ تبدیل سیئات به حسنات………………………………………………………………………… 57

2ـ1ـ2ـ  سعادت و آرامش………………………………………………………………………………… 58

2ـ2ـ آثار ثبوتی توبه …………………………………………………………………………………..  59

2ـ2ـ1ـ  سقوط مجازات…………………………………………………………………………………… 60

2ـ2ـ2ـ قابلیت عفو توسط امام…………………………………………………………………………… 62

2ـ2ـ3ـ  قبول شهادت (گواهی)…………………………………………………………………………. 64

فصل سوم: نقش توبه در سقوط مجازات………………………… 65

3ـ1ـ حدود تاثیرگذاری توبه………………………………………………………………………… 66

3ـ1ـ1ـ توبه قبل از اثبات جرم…………………………………………………………………………… 66

3ـ1ـ2ـ توبه بعد از اثبات جرم…………………………………………………………………………… 67

3ـ1ـ3ـ توبه و علم قاضی …………………………………………………………………………………  68

3ـ1ـ4ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه……………………………………………. 71

3ـ1ـ5ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ…………………………………………………………. 72

3ـ2ـ بررسی توبه در حدود………………………………………………………………………….. 73

3ـ2ـ1ـ توبه در حق الله محض…………………………………………………………………………… 73

3ـ2ـ1ـ1ـ تاثیر توبه در سقوط جرایم منافی عفت(زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ)…………….. 73

3ـ2ـ1ـ1ـ1ـ  توبه قبل از قیام بیّنه………………………………………………………………………… 73

3ـ2ـ1ـ1ـ2ـ  توبه بعد از قیام بیّنه………………………………………………………………………….. 74

3ـ2ـ1ـ1ـ3ـ  توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم………………………………………………………… 75

3ـ2ـ1ـ2ـ  شرب خمر……………………………………………………………………………………… 75

 3ـ2ـ1ـ3ـ ارتداد…………………………………………………………………………………………….. 77

3ـ2ـ1ـ4ـ سبّ النبی………………………………………………………………………………………… 80

3ـ2ـ1ـ4ـ1ـ تعریف سبّ النبی و مصادیق آن…………………………………………………………… 80

3ـ2ـ1ـ4ـ2ـ کیفر ساب النبی و تاثیر توبه بر آن………………………………………………………… 82

3ـ2ـ2ـ توبه در حق الله توام با حق الناس…………………………………………………………….. 83

3ـ2ـ2ـ1ـ سرقت……………………………………………………………………………………………. 83

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ تعریف سرقت حدّی و مجازات آن………………………………………………………. 83

3ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تاثیر توبه بر مجازات سارق…………………………………………………………………. 84

3ـ2ـ2ـ2ـ قذف………………………………………………………………………………………………. 86

 3ـ2ـ2ـ3ـ  محاربه…………………………………………………………………………………………. 89

3ـ2ـ2ـ3ـ1ـ تعریف محاربه…………………………………………………………………………………. 89

3ـ2ـ2ـ3ـ2ـ کیفر محاربه…………………………………………………………………………………….. 91

3ـ2ـ2ـ3ـ3ـ  تاثیر توبه در سقوط مجازات محارب……………………………………………………. 92

3ـ2ـ2ـ4ـ بغی………………………………………………………………………………………………… 94

3ـ2ـ2ـ4ـ1ـ تعریف بغی و مختصات آن………………………………………………………………… 94

3ـ2ـ2ـ4ـ2ـ  وجوه افتراق بغی و محاربه………………………………………………………………… 96

3ـ2ـ2ـ4ـ3ـ کیفر بغی و تاثیر توبه بر آن…………………………………………………………………. 98

3ـ2ـ2ـ5ـ  افساد فی الارض……………………………………………………………………………… 99

3ـ2ـ2ـ5ـ1ـ  تعریف افساد فی الارض…………………………………………………………………… 99

3ـ2ـ2ـ5ـ2ـ  مجازات افساد فی الارض و تاثیر توبه در سقوط مجازات آن ……………………..  100

3ـ2ـ2ـ6ـ  بررسی توبه در قصاص و دیات………………………………………………………….. 101

3ـ2ـ2ـ7ـ  بررسی توبه در تعزیرات و مجازات های بازدارنده…………………………………. .. 103

 نتیجه ها ………………………………………………………………………………………………. 105

 پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………….. . 107

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………. 109

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… .. 119

صفحه پشت به انگلیسی ……………………………………………………………………………. 120

 

چکیده                                                                          

توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب      می شود. به گونه ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. دراهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.

حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده های مطروحه در دادگستری کاسته می شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می گرداند.

با توجه به مطالب ذکر شده، اهدافی را نیز می توان ترسیم نمود:

هدف از طرح موضوعی با عنوان توبه، شناساندن و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان، اساتید و هم کارکنان و افراد دستگاه های قضایی با مفهوم توبه و تأثیرات آن در روند پرونده های قضایی است.

شناخت دقیق توبه و آثار آن موجب می گردد که افراد گناه کار بعد از آگاهی و شناخت مفهوم توبه و نحوه ی انجام آن، با توبه از

کرده ی خویش بتوانند راهی برای بازگشت به اجتماع داشته باشند.

هدف دیگری که می توان برشمرد این است که باید توبه و آثار آن دقیق و بسیار شفاف مطابق آنچه که در قرآن و روایات ائمه معصومین وکلام فقهای اسلامی است بیان شود تا گناه کاران و مجرمان بر این باور نباشند که می توانند هر گناهی را هر زمانی مرتکب شوند و سپس با توبه از بند مجازات رها گردند که این هدف با به تحریر درآوردن کتاب ها و مقالات و برگزاری کلاس هایی پیرامون توبه  و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اهل فن و علم به دست خواهد آمد.

 

کلید واژه ها: توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازات

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:53:00 ب.ظ ]
دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:

جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن(سعید)حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ب)سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

پ)فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ت)اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 5

ث)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 6

بخش نخست:مفاهیم و تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی

فصل نخست: مفاهیم مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………. 8

مبحث اول: باورهای دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 8

گفتار اول: دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

گفتار دوم: باور………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

گفتار سوم: باور دینی……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم:پیشگیری و تعدیل گرایش های مجرمانه……………………………………………………………………. 16

گفتار اول: مفهوم پیشگیری و تعدیل گرایشهای مجرمانه……………………………………………………………. 17

بند اول: تعریف عام………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

بند دوم: تعریف خاص…………………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………………………… 22

بند اول: پیشگیری بر اساس معیار ذهن…………………………………………………………………………………………… 24

بند دوم: پیشگیری عمومی و اختصاصی…………………………………………………………………………………………… 25

بند سوم: پیشگیری فعال و انفعالی…………………………………………………………………………………………………….. 27

بند چهارم:پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث……………………………………………………………………………………………. 28

بند پنجم:پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم:مبانی تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی        

مبحث اول: مبانی فردی……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار اول: باورهای دینی و هویت یابی انسانی……………………………………………………………………………….. 35

بند اول: مفهوم هویت یابی انسانی……………………………………………………………………………………………………… 37

بند دوم: هویت یابی انسانی و تعدیل گرایش های مجرمانه…………………………………………………………. 39

بند سوم: تاثیر باورهای دینی در هویت یابی انسانی………………………………………………………………………. 41

گفتار دوم: باورهای دینی و بهداشت روانی……………………………………………………………………………………… 45

بند اول: ایمان به خالق یکتا و بهداشت روانی…………………………………………………………………………………. 47

بند دوم: خدمت به خلق خدا و بهداشت روانی……………………………………………………………………………….. 49

بند سوم: شکر نعمات الهی و بهداشت روانی……………………………………………………………………………………. 50

بند چهارم: تقویت اراده و بهداشت روانی…………………………………………………………………………………………. 52

گفتار سوم: باورهای دینی و بهداشت اخلاقی………………………………………………………………………………….. 56

بند اول: تعدیل شهوت جنسی……………………………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم: تعدیل خشم و غضب…………………………………………………………………………………………………………….. 60

بند سوم: تعدیل مال پرستی……………………………………………………………………………………………………………….. 63

بند چهارم:تعدیل جاه طلبی………………………………………………………………………………………………………………… 65

مبحث دوم:مبانی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………… 68

گفتار اول:باورهای دینی و اتحاد و همزیستی مسالمت آمیز………………………………………………………… 68

گفتار دوم:باورهای دینی و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 72

بخش دوم: شیوه های تعدیل و گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی       

فصل نخست: تعدیل و پیشگیری اولیه از گرایش های مجرمانه…………………………………………………. 76

مبحث اول: باور به خداوند و معاد………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار اول: باور به خداوند…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

بند اول: باور به آگاهی خداوند……………………………………………………………………………………………………………. 78

بند دوم: باور به دعا و اجابت آن توسط خداوند………………………………………………………………………………. 80

گفتار دوم: باور به معاد…………………………………………………………………………………………………………………………. 83

مبحث دوم: باور به توصیه های دینی………………………………………………………………………………………………… 86

گفتار اول:توصیه به بردباری و گذشت از دیگران…………………………………………………………………………… 87

گفتار دوم: توصیه به عفت……………………………………………………………………………………………………………………. 89

بند اول: عفت چشم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

بند دوم: عفت زبان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

بند سوم: عفت شکم………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

بند چهارم: عفت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 97

گفتار سوم: توصیه به امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………….. 100

فصل دوم: تعدیل و پیشگیری ثالث از گرایش های مجرمانه……………………………………………………. 102

مبحث اول: توبه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 102

گفتار اول: تاثیر توبه در سقوط مجازات…………………………………………………………………………………………. 103

گفتار دوم: آثار اصلاحی تربیتی _ توبه………………………………………………………………………………………….. 105

بند اول: برقراری ارتباط مجدد با خالق………………………………………………………………………………………….. 106

بند دوم: بازسازگاری اجتماعی بزهکار……………………………………………………………………………………………. 108

بند سوم:اعاده حیثیت از مجرم………………………………………………………………………………………………………… 111

مبحث دوم: عفو و گذشت…………………………………………………………………………………………………………………. 113

گفتار اول: تاثیر عفو و گذشت در سقوط مجازات……………………………………………………………………….. 113

گفتار دوم: آثار اصلاحی و درمانی عفو و گذشت…………………………………………………………………………. 116

بخش سوم: مطالعه میدانی گرایش های مجرمانه در زندانیان استان گلستان

فصل نخست: جامعه آماری و نمونه تحقیق………………………………………………………………………………….. 120

مبحث اول: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 120

گفتار اول: متغیرها و تعریف آنها……………………………………………………………………………………………………… 121

گفتار دوم: خلاصه و روش اجرا……………………………………………………………………………………………………….. 122

مبحث دوم: ابزار سنجش…………………………………………………………………………………………………………………… 123

گفتار اول: روش آزمون……………………………………………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم: روش نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………… 124

فصل دوم: تحلیل داده ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 125

مبحث اول: نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 160

مبحث دوم: ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 160

گفتار اول: پیشنهادات در زمینه پیشگیری از جرم………………………………………………………………………. 160

گفتار دوم : پیشنهادات در زمینه تعمیق نگرش مذهبی اشخاص …………………………………………… 161

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 162

پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 164

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………… 165

 

چکیده:

همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرائم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرائم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.به کارگیری باورها و توصیه های دینی نقش موثری در ساختن یک شخصیت باثبات و هویتی پایدار و آرامش روان فرد ایفا می نماید،بطوریکه این باور و اعتقاد و شخصیت منسجم با بهره گیری از توصیه ها و برنامه های دین مدارانه می تواند در ساختن انسانی مقاوم در برابر تحریکات و ترغیبات و لذت ها و حس کینه و انتقام و طمع و شهوات و دیگر انحرافات و رزائل اخلاقی مقاومت نماید.باورهای دینی و باورمندی به طور دقیق ذهن انسان و وجدان اخلاقی و فطرت او را هدف قرار می دهد.خلوت های ذهنی مجرمانه را خنثی و آن را تربیت می کند و از طریق توصیه ها و اعمال تدابیر قابل پذیرش برای افراد نقش بسزایی در متعادل سازی گرایشات انسانی و تعدیل در روان و رفتارهای مجرمانه افراد ایفا می نماید.در نتیجه نقشی که دین در تعدیل گرایشات مجرمانه به عنوان مقدمه وقوع جرم دارد و این پژوهش نیز به دنبال آن است و با مطالعه بر روی زندانیان نیز به دست آمد،رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند.

کلیدواژگان: باور،دین،تعدیل،گرایش،گرایش مجرمانه

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:53:00 ب.ظ ]
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش توبه در سقوط مجازات

استاد راهنما:

دکتر مهدی ذوالفقاری

شهریورماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………  1

الف) بیان موضوع…………………………………………………………………………………………….. 1

ب) سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 1

پ) اهداف و کاربردهای تحقیق ………………………………………………………………………….  2

ت) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………….  2

ث) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………….. 3

ج) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………  3

ح) معرفی پلان و ساختار تحقیق …………………………………………………………………………  4

فهرست اختصارات ………………………………………………………………………………………………… 5

فصل اول: توبه و شرایط آن…………………………………….. 6

1ـ1ـ  تبیین کلی توبه………………………………………………………………………………………. 7

1ـ1ـ1ـ  ماهیت و مفهوم توبه …………………………………………………………………………….  7

1ـ1ـ1ـ1ـ  معنای لغوی توبه ……………………………………………………………………………..  7

1ـ1ـ1ـ2ـ  معنای اصطلاحی توبه……………………………………………………………………….. 9

1ـ1ـ1ـ3ـ  جایگاه توبه در حقوق جزای اسلام……………………………………………………… 12

1ـ1ـ1ـ4ـ جایگاه توبه در فقه پویای اسلام ……………………………………………………………… 14

1ـ1ـ1ـ5ـ جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی………………………………………………….. 15

1ـ1ـ2ـ توبه در ادیان……………………………………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ2ـ1ـ توبه در دین اسلام…………………………………………………………………………….. 18

1ـ1ـ2ـ2ـ توبه در دین یهود……………………………………………………………………………… 19

1ـ1ـ2ـ3ـ توبه در آیین مسیحیت……………………………………………………………………….. 20

1ـ1ـ3ـ  حقیقت، اهمیت و اقسام توبه…………………………………………………………………. .22

1ـ1ـ3ـ1ـ حقیقت توبه…………………………………………………………………………………….. 22

1ـ1ـ3ـ2ـ  توبه نصوح…………………………………………………………………………………….. 24

1ـ1ـ3ـ3ـ  فضیلت و اهمیت توبه………………………………………………………………………. 27

1ـ1ـ3ـ4ـ  اقسام توبه ………………………………………………………………………………………….. 29

1ـ1ـ3ـ5ـ  جایگاه توبه در قرآن………………………………………………………………………… . 30

1ـ2ـ  مستندات، شرایط توبه و مباحث پیرامون آن………………………………………… 32

1ـ2ـ1ـ  احکام و مستندات توبه…………………………………………………………………………. 32

1ـ2ـ1ـ1ـ قرآن………………………………………………………………………………………………. 32

1ـ2ـ1ـ2ـ روایات…………………………………………………………………………………………… 34

1ـ2ـ1ـ3ـ اِجماع…………………………………………………………………………………………….. 34

1ـ2ـ1ـ4ـ عقل……………………………………………………………………………………………….. 35

1ـ2ـ2ـ  ارکان و شرایط توبه…………………………………………………………………………….. 36

1-2-3- زمان انجام توبه…………………………………………………………………………………… 39

1ـ2ـ4ـ پذیرش توبه………………………………………………………………………………………… 42

1ـ2ـ5ـ  زمان پذیرش توبه……………………………………………………………………………………… 43

1ـ2ـ5ـ1ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی………………………………………….. 43

1ـ2ـ5ـ1ـ1ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370…………………… 43

1ـ2ـ5ـ1ـ2ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392…………………… 45

1ـ2ـ5ـ2ـ  زمان قبول توبه از دیدگاه فقهای اسلام………………………………………………… 46

1ـ2ـ5ـ2ـ1ـ دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………… 47

1ـ2ـ5ـ2ـ2ـ دیدگاه فقهای اهل سنت…………………………………………………………………….. 52

1ـ2ـ6ـ احراز توبه………………………………………………………………………………………….. 54

1ـ2ـ7ـ مرور زمان و توبه…………………………………………………………………………………. 54

فصل دوم: آثار فقهی و حقوقی توبه……………………………. 56

2ـ1ـ آثار اثباتی توبه……………………………………………………………………………………. 57

2ـ1ـ1ـ تبدیل سیئات به حسنات………………………………………………………………………… 57

2ـ1ـ2ـ  سعادت و آرامش………………………………………………………………………………… 58

2ـ2ـ آثار ثبوتی توبه …………………………………………………………………………………..  59

2ـ2ـ1ـ  سقوط مجازات…………………………………………………………………………………… 60

2ـ2ـ2ـ قابلیت عفو توسط امام…………………………………………………………………………… 62

2ـ2ـ3ـ  قبول شهادت (گواهی)…………………………………………………………………………. 64

فصل سوم: نقش توبه در سقوط مجازات………………………… 65

3ـ1ـ حدود تاثیرگذاری توبه………………………………………………………………………… 66

3ـ1ـ1ـ توبه قبل از اثبات جرم…………………………………………………………………………… 66

3ـ1ـ2ـ توبه بعد از اثبات جرم…………………………………………………………………………… 67

3ـ1ـ3ـ توبه و علم قاضی …………………………………………………………………………………  68

3ـ1ـ4ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه……………………………………………. 71

3ـ1ـ5ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ…………………………………………………………. 72

3ـ2ـ بررسی توبه در حدود………………………………………………………………………….. 73

3ـ2ـ1ـ توبه در حق الله محض…………………………………………………………………………… 73

3ـ2ـ1ـ1ـ تاثیر توبه در سقوط جرایم منافی عفت(زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ)…………….. 73

3ـ2ـ1ـ1ـ1ـ  توبه قبل از قیام بیّنه………………………………………………………………………… 73

3ـ2ـ1ـ1ـ2ـ  توبه بعد از قیام بیّنه………………………………………………………………………….. 74

3ـ2ـ1ـ1ـ3ـ  توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم………………………………………………………… 75

3ـ2ـ1ـ2ـ  شرب خمر……………………………………………………………………………………… 75

 3ـ2ـ1ـ3ـ ارتداد…………………………………………………………………………………………….. 77

3ـ2ـ1ـ4ـ سبّ النبی………………………………………………………………………………………… 80

3ـ2ـ1ـ4ـ1ـ تعریف سبّ النبی و مصادیق آن…………………………………………………………… 80

3ـ2ـ1ـ4ـ2ـ کیفر ساب النبی و تاثیر توبه بر آن………………………………………………………… 82

3ـ2ـ2ـ توبه در حق الله توام با حق الناس…………………………………………………………….. 83

3ـ2ـ2ـ1ـ سرقت……………………………………………………………………………………………. 83

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ تعریف سرقت حدّی و مجازات آن………………………………………………………. 83

3ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تاثیر توبه بر مجازات سارق…………………………………………………………………. 84

3ـ2ـ2ـ2ـ قذف………………………………………………………………………………………………. 86

 3ـ2ـ2ـ3ـ  محاربه…………………………………………………………………………………………. 89

3ـ2ـ2ـ3ـ1ـ تعریف محاربه…………………………………………………………………………………. 89

3ـ2ـ2ـ3ـ2ـ کیفر محاربه…………………………………………………………………………………….. 91

3ـ2ـ2ـ3ـ3ـ  تاثیر توبه در سقوط مجازات محارب……………………………………………………. 92

3ـ2ـ2ـ4ـ بغی………………………………………………………………………………………………… 94

3ـ2ـ2ـ4ـ1ـ تعریف بغی و مختصات آن………………………………………………………………… 94

3ـ2ـ2ـ4ـ2ـ  وجوه افتراق بغی و محاربه………………………………………………………………… 96

3ـ2ـ2ـ4ـ3ـ کیفر بغی و تاثیر توبه بر آن…………………………………………………………………. 98

3ـ2ـ2ـ5ـ  افساد فی الارض……………………………………………………………………………… 99

3ـ2ـ2ـ5ـ1ـ  تعریف افساد فی الارض…………………………………………………………………… 99

3ـ2ـ2ـ5ـ2ـ  مجازات افساد فی الارض و تاثیر توبه در سقوط مجازات آن ……………………..  100

3ـ2ـ2ـ6ـ  بررسی توبه در قصاص و دیات………………………………………………………….. 101

3ـ2ـ2ـ7ـ  بررسی توبه در تعزیرات و مجازات های بازدارنده…………………………………. .. 103

 نتیجه ها ………………………………………………………………………………………………. 105

 پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………….. . 107

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………. 109

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… .. 119

صفحه پشت به انگلیسی ……………………………………………………………………………. 120

 

چکیده                                                                          

توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب      می شود. به گونه ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. دراهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.

حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده های مطروحه در دادگستری کاسته می شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می گرداند.

با توجه به مطالب ذکر شده، اهدافی را نیز می توان ترسیم نمود:

هدف از طرح موضوعی با عنوان توبه، شناساندن و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان، اساتید و هم کارکنان و افراد دستگاه های قضایی با مفهوم توبه و تأثیرات آن در روند پرونده های قضایی است.

شناخت دقیق توبه و آثار آن موجب می گردد که افراد گناه کار بعد از آگاهی و شناخت مفهوم توبه و نحوه ی انجام آن، با توبه از

کرده ی خویش بتوانند راهی برای بازگشت به اجتماع داشته باشند.

هدف دیگری که می توان برشمرد این است که باید توبه و آثار آن دقیق و بسیار شفاف مطابق آنچه که در قرآن و روایات ائمه معصومین وکلام فقهای اسلامی است بیان شود تا گناه کاران و مجرمان بر این باور نباشند که می توانند هر گناهی را هر زمانی مرتکب شوند و سپس با توبه از بند مجازات رها گردند که این هدف با به تحریر درآوردن کتاب ها و مقالات و برگزاری کلاس هایی پیرامون توبه  و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اهل فن و علم به دست خواهد آمد.

 

کلید واژه ها: توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازات

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:53:00 ب.ظ ]
دانشگاه قرآن و حدیث

پردیس تهران

 پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته: فقه و مبانی حقوق

عنوان پایان نامه

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر عابدین مومنی

استاد مشاور

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی چیت سازیان

سال دفاع

2/6/92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات و مفاهیم 15

1.1کلیات. 20

1.1.1بیان مسئله تحقیق. 20

1.1.2سؤالات تحقیق. 20

1.1.3فرضیات تحقیق. 20

1.1.4ضرورت و اهداف.. 21

1.1.5پیشینه تحقیق. 21

1.1.6چارچوب نظری تحقیق. 22

1.2مفاهیم 22

1.2.1حق. 22

1.2.2مجازات.. 23

1.2.3جرم 24

1.2.4حمایت.. 24

1.2.5برابری. 25

1.2.6تخفیف.. 25

1.2.7حقوق کیفری اسلام 25

فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد 26

2.1دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد 27

2.1.1زن ودیدگاه‌ها 27

2.1.1.1 دیدگاه اول:تفریطی‌ها 28

2.1.1.2 دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه 32

2.1.1.3 دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) 36

2.1.2مواردی که زن ومرد با هم مساویند 41

2.1.3تفاوت عین عدالت است.. 44

2.2حقوق اختصاصی زن و مرد 47

2.2.1حقوق اختصاصی مردها 48

2.2.1.1 قوامیت.. 48

2.2.1.2 سیری در قوانین مدنی ایران. 50

2.2.1.3 حق تمکین. 51

2.2.1.4 حق انتخاب محل سکونت.. 54

2.2.1.5 حق طلاق. 54

2.2.1.6 ادله انحصارطلاق به مرد 55

2.2.1.7 تعدد زوجات.. 57

2.2.1.8 حقوق اختصاصی زن. 60

2.2.1.9 اجرت رضاع. 60

2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه 61

2.2.1.11حق حضانت.. 63

2.2.1.12حق جنسی زن. 64

2.2.1.13حقوق اقتصادی. 65

2.2.1.14نفقه 65

2.2.1.15مهریه 67

2.2.1.16حق حبس.. 69

2.2.1.17حق مضاجعه 70

2.2.2نتیجه حقوق خاص زن. 70

2.3حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها 71

2.3.1قضاوت.. 71

2.3.1.1 دلایل نقلی. 72

2.3.1.1.1     قرآن…………….. 72

2.3.1.1.2     روایات………….. 73

2.3.1.1.3     اجماع………… 74

2.3.1.2 دلایل عقلی. 74

2.3.1.2.1ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت.. 75

2.3.1.2.2     نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت.. 75

2.3.1.3 لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان. 76

2.3.1.4اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او. 76

2.3.1.4.1     ارزیابی اصل عدم 77

2.3.2نتیجه 78

2.3.3مرجعیت.. 78

2.3.3.1 مذاق شارع. 79

2.3.3.2 روایات.. 79

2.3.3.3 اولویت قطعیه 80

2.3.3.3.1     بررسی و نقد ادله مذکور. 80

2.4حاکمیت. 82

2.4.1.1 بررسی ادله 82

2.5نتیجه فصل. 84

فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان. 86

3.1حمایت‌های اجتماعی. 87

3.1.1ادای شهادت زن ومرد 89

3.1.1.1 در امور جزائی. 89

3.1.1.2 امور مدنی. 90

3.1.2برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت.. 92

3.1.3جایگاه شهادت.. 97

3.1.4نتیجه 99

3.1.5واجب نبودن نماز جمعه بر زن. 101

3.1.5.1 علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن. 102

3.1.5.2 امام جماعت بودن زن. 103

3.1.5.3 قضای نماز پدر و مادر. 104

3.1.6جهاد 104

3.1.6.1 سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان. 106

3.1.7قضاوت.. 106

3.1.8نتیجه حمایت‌های اجتماعی. 109

3.2حمایت‌های اقتصادی. 110

3.2.1مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام 110

3.2.1.1 ارث.. 115

3.2.1.2 نفقه 117

3.2.1.2.1     حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده 119

3.2.1.2.2     بررسی فلسفه حکم نفقه 122

3.2.1.3 مهریه در اسلام 122

3.3حمایت‌های اخلاقی. 129

3.3.1حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر. 133

3.3.1.1 آیات.. 133

3.3.1.2 روایات.. 135

3.3.2حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی. 138

3.3.2.1 آیات.. 138

3.3.2.2 روایات.. 140

3.3.3حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری. 144

3.3.3.1 آیات.. 144

3.3.3.2 روایات.. 144

3.3.4حمایت‌های قانون از زنان. 147

3.3.4.1 حمایت‌های جزایی. 148

3.4نتیجه. 148

فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن. 150

4.1موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا 151

4.1.1زنای بکر و بکره 153

4.1.1.1 نقل روایات.. 154

4.1.1.2 علت تبعید نشدن زن. 156

4.1.1.2.1     بیان نظرات فقها 156

4.1.1.3 حد زن زناکار بکره در قانون مجازات.. 158

4.1.2زنای مجنون و صغیر. 158

4.1.3زنای اکراهی. 165

4.1.3.1 تحقق اکراه در مرد 165

4.1.3.1.1     نظرات مخالفین: 165

4.1.3.1.2     نظرات موافقین. 166

4.1.3.1.3     بررسی روایات.. 167

4.2قیادت. 168

4.2.1تعریف قیادت.. 169

4.2.2مجازات قیادت.. 169

4.2.2.1 بیان نظرات فقها 170

4.2.2.2 حد قوادی زن از دیدگاه فقها 171

4.2.2.3 دلایل عدم مجازات.. 172

4.2.2.4 فلسفه قیادت.. 173

4.2.2.5 نتیجه قیادت.. 174

4.3محاربه. 174

4.3.1مجازات محارب.. 175

4.3.1.1 مستندات حکم 176

4.3.1.1.1     تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات.. 176

4.3.1.2 جرم زن محارب از نظر فقها 176

4.3.1.2.1     نظرات فقها‌ی اهل سنت.. 178

4.4ارتداد 179

4.4.1اقسام مرتد 180

4.4.2مجازات ارتداد 181

4.4.2.1 مجازات‌های مرتده 183

4.4.2.1.1     حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه 183

4.4.3تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد 184

4.4.3.1.1     اهل سنت و ادله آن‌ها 185

4.4.4نتیجه 188

4.5ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان. 189

4.5.1تازیانه 189

4.5.2نظرات فقها 189

4.5.2.1 نظرات فقهای امامیه 190

4.5.2.2 نظرات اهل سنت.. 191

4.6موارد پراکنده 191

4.6.1حد زن باردار. 192

4.6.2مریض و مستحاضه 194

4.6.2.1 نتیجه 196

نتیجه نهایی. 197

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………200

 

فصل اول

کلیات و مفاهیم

 

مقدمه

از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.[1]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[2] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:52:00 ب.ظ ]