موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت
مقالاتموضوعات: بدون موضوع لینک ثابتموضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


دی 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


مقاله های علمی تخصصی دانشگاهی


آخرین مطالب


جستجو


 2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی. 68

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی. 69

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی. 69

2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن. 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی. 75

2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود 80

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت 84

2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها 85

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ) 85

2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی. 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات 135

2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی. 137

2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی. 137

نتیجه گیری. 140

پیشنهادات 144

فهرست منابع ومآخذ. 149

Abstract 155

 

 

چکیده
سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


لیست همه پایان نامه های دانلودی درباره مطالعات بات
[سه شنبه 1399-02-30] [ 10:32:00 ب.ظ ]
3-9-  سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل. 102

3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد. 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد. 104

3-9-5- مداخله  در مدیریت سرمایه گذاری 105

3-9-6-  لغو یا عدم صدور مجوز 106

نتیجه گیری 109

فهرست منابع. 111

لیست دعاوی 114

 

 

 

چکیده :
حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصی می باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد . در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است  .

 

کلمات کلیدی :

سرمایه گذاری بین المللی ، قواعد داوری ، دیوان داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) ، رویه داوری بین المللی ، سلب مالکیت ، سلب مالکیت مشروع ، سلب مالکیت غیر 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:31:00 ب.ظ ]
مبحث سوم: ضمان درک مبیع. 52

گفتار اول: فساد یا بطلان عقد 53

الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر 53

ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین 53

گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع 53

الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع 54

اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید 54

دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید 55

ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع. 56

 

فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداری اسلامی

مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع 58

گفتار اول: اوراق مرابحه. 59

الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی 60

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی. 61

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی. 61

ب- اوراق مرابحه جهت تأمین مالی 62

ج- اوراق مرابحه رهنی 63

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه رهنی 64

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه رهنی 64

د- اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی. 65

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی 65

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی 66

گفتار دوم: مرابحه کالایی 66

الف- مدل عملیاتی مرابحه کالایی 67

ب- بررسی فقهی مرابحه کالایی . 69

اول- تورق سنتی 70

دوم- تورق سازماندهی شده 70

سوم- نظر فقها. 71

مبحث دوم: مرابحه در تخصیص منابع. 72

گفتار اول: شیوه عملیاتی قرارداد مرابحه و نحوه اجرایی آن. 72

الف- صور مختلف تسویه حساب توسط بدهکار. 73

ب- نحوه اجرایی قرارداد مرابحه در سیستم کارت اعتباری 74

گفتار دوم: موضوعاتی در خصوص کارت‌های اعتباری در قالب عقد مرابحه. 74

الف- توانایی‌های کارت اعتباری براساس عقد مرابحه. 74

ب- وجه التزام و جریمه تأخیر کارت‌های اعتباری از منظر فقهی. 75

نتیجه. 78

پیشنهاد 78

منابع و مآخذ 79

 

 

فهرست اختصارات

 

ق. ا.                                قانون اساسی

ق. م.                               قانون مدنی

ق. ت.                             قانون تجارت

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:30:00 ب.ظ ]
گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  . 154

گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه  .  174

گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی و دکترین   .  189

مبحث سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی    202

گفتار نخست –   احکام خاصه فقه امامیه  203

گفتار دوم–   احکام خاصه فقه عامه    214

مبحث چهارم – احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران   221

گفتار نخست –   احکام خاصه در عرف محل  222

گفتار دوم–   احکام خاصه در قوانین موضوعه    232

گفتار سوم – احکام خاصه در رویه قضایی ودکترین    237

جمع بندی و نتیحه گیری   . 259

منابع   .

 

 

چکیده :

یکی از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهمیت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع  کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داری که در این خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . این رساله با عنوان  بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظیم گردیده است. که در تمام فصول نظرات فقهای ‏شیعه و سنی به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بیان شده است ، به این ترتیب که در فصل اول ، کلیات ، مقدمات و مسائل اولیه که به نوعی ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .‏ در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع می‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بیان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان )  پرداخته شده است .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 10:30:00 ب.ظ ]
3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109

3-1-1-1 زنا 109

3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110

3-1-1-2-1 مجازات اعدام. 110

3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111

3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. 112

3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112

3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113

3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113

3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113

3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114

3-1-2سب‏النبی. 114

3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. 116

3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. 116

3-1-3-1 افسادفی‏الارض. 118

3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه. 119

3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119

3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. 120

3-2 قصاص. 122

3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122

3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123

3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد کشتن. 124

3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125

3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125

3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125

3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128

3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129

3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130

3-3 دیات. 132

3-3-1 ماهیت دیه. 133

3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133

3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت 133

3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت 134

3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135

3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) 136

3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136

3-3-4 موجبات ضمان در دیات 138

3-3-5 مقادیر دیه. 140

3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. 141

3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد 142

3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت 143

3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143

4- نتیجه‏گیری و پیشنهادها 146

4-1 نتیجه‏گیری 146

4-2 پیشنهادها 156

منابع و مآخذ. 157

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:29:00 ب.ظ ]