(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از مدیریت پرتفوی انتخاب سبد سهام است، سبد سهامی که راهنمای سرمایه گذاران برای دستیابی به بیشترین بازده می باشد. در این پژوهش جهت انتخاب سبد بهینه سهام از الگوریتم مورچگان و تئوری خاکستری استفاده شده است و نیز مقایسه ای بین آن ها صورت گرفته است. معرفی یک مدلی جهت انتخاب پرتفوی برای سرمایه گذاران که بتوانند با ارزیابی آن مدل به انتخاب درست سبد پرتفوی اقدام کنند، از اهداف ما در این پژوهش می باشد.

به همین منظور، مروری بر ادبیات و پژوهش های مختلف صورت پذیرفت و مجموعه ای از شاخص ها و معیارها با توجه به هدف تحقیق گردآوری شده است. از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 105 شرکت که بیشترین بازده دارایی در خلال سال های 1384 الی 1390را داشتند به عنوان حجم نمونه آمار در تجزیه و تحلیل داده ها وارد گردید. با بهره گرفتن از آنالیز رابطه خاکستری، شرکت های منتخب اولویت بندی شده و در نهایت این مدل ها (خاکستری و مورچگان) با مدل مارکویتز با بهره گرفتن از آزمون آماری مقایسه گردیده است.

در ادامه جهت انتخاب پرتفوی بهینه از الگوریتم مورچگان، مدلی استخراج گردید که بسیار کاربردی بوده و کمترین ریسک و بیشترین بازده از ویژگی های آن می باشد. همچنین نتایج پژوهشی در ارتباط با مقایسه مدل ها حاکی از آن است که مدل خاکستری و مدل مورچگان در مقایسه با مدل مارکویتز دارای خطای کمتری در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذار می باشد.       مهم ترین پیشنهاد برای تحقیقات آتی مقایسه الگوریتم خاکستری و مورچه با سایر مدل هاست.

 

واژگان کلیدی :  بهینه سازی پرتفوی، الگوریتم مورچه‌،  تئوری خاکستری،  مدل مارکویتز

 

                                             فهرست مطالب

 عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-1- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- تشریح و بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………..5

1-3- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………6

1-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7

1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….8

1-6- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق………………………………………………………………………….8

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-8- روش گرداوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………9

1-9- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-10- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………9

1-11- روش  نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..10

1-12- روش های موردنظربرای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها……………………….10

1-13- پرتفولیو………………………………………………………………………………………………………………………10

1-14- شاخص………………………………………………………………………………………………………………………11

1-15- نسبت بازده مجموع دارایی ها (ROA)……………………………………………………………………11

1-16- تئوری خاکستری……………………………………………………………………………………………………….12

1-17- الگوریتم مورچگان …………………………………………………………………………………………………….13

1-18- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم: مروری بر مبانی و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………16

بخش اول؛ تاریخچه بورس، بازارهای مالی، سرمایه گذاری

2-1- 1- تاریخچه بورس……………………………………………………………………………………………….18

2-1-1-1- تاریخچه بورس در جهان…………………………………………………………………………….18

2-1-1-2- تاریخچه بورس درایران……………………………………………………………………………….18

2-1-2- بازارهای مالی……………………………………………………………………………………………………19

2-1-2-1- انواع بازارهای مالی………………………………………………………………………………………21

2-1-2-1-1- براساس سر رسید………………………………………………………………………………….21

2-1-2-1-2- براساس مرحله عرضه…………………………………………………………………………….22

2-1-2-1-3- بر اساس موجودیت در بورس………………………………………………………………..23

2-1-3- سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………24

2-1-3-1- مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری……………………………………………………………..25

2-1-3-2- تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری……………………………………………………………26

2-1-3-2-1- مرزکارا………………………………………………………………………………………………………26

2-1-3-2-2- ریسک و بازده سرمایه گذاری…………………………………………………………………..27

2-1-3-2-3- اجزای بازده……………………………………………………………………………………………….28

2-1-3-2-4- محاسبه بازده…………………………………………………………………………………………….29

2-1-3-2-5- ریسک ………………………………………………………………………………………………………31

2-1-3-2-6- ریسک غیر سیستماتیک…………………………………………………………………………..32

2-1-3-2-7- ریسک سیستماتیک………………………………………………………………………………….33

2-1-3-2-8- اندازه گیری ریسک………………………………………………………………………………… 33

2-1-3-2-9- محاسبه بتا…………………………………………………………………………………………………34

2-1-3-2-10- رابطه بین ریسک و بازده………………………………………………………………………..35

2-1-4- انواع سرمایه گذاری براساس برخوردهای مختلف نسبت به ریسک………………….36

بخش دوم؛ تاریخچه پرتفولیو، مدل ها، الگوریتم مورچگان، خاکستری

2-2-1- تئوری پرتفولیو…………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-1- فرآیند مدیریت پرتفولیو…………………………………………………………………………………41

2-2-1-2- انتخاب پرتفوی بهینه……………………………………………………………………………………..41

2-2-2-1- آزمونCAPM ……………………………………………………………………………………………….42

2-2-2-2- مدل شارپ………………………………………………………………………………………………………43

2-2-2-3- مدل قیمت گذاری APT……………………………………………………………………………….45

2-2-3-1- مدل مارکویتز………………………………………………………………………………………………….47

2-2-3-2- الگوریتم کلونی مورچگان………………………………………………………………………………..50

2-2-3-2-1- انعطاف پذیری الگوریتم مورچه………………………………………………………………….52

2-2-3-2-2- مزایای الگوریتم مورچه………………………………………………………………………………52

2-2-3-2-3- احتمال انتخاب مسیر توسط مورچه ها……………………………………………………..53

2-2-3-2-4- ایجاد جمعیت جهت یافتن جواب بهینه……………………………………………………54

2-2-3-2-5- ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های نامزد………………………………………….55

2-2-3-2-6- ویژگی کلونی مورچگان……………………………………………………………………………..55

2-2-3-2-7- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان………………………………………………………………56

2-2-3-3- کاربردهای مالی الگوریتم مورچگان……………………………………………………………….61

2-2-3-3-1- انتخاب بهترین پرتفوی سهام…………………………………………………………………….61

2-2-3-3-2- کاربردهای الگوریتم مورچگان درپیش بینی درماندگی مالی……………………62

2-2-3-4- تئوری سیستم خاکستری………………………………………………………………………………63

2-2-3-4-1- اعداد خاکستری…………………………………………………………………………………………64

2-2-3-4-2- نتیجه پژوهش خاکستری……………………………………………………………………………65

2-2-3-5- آنتروپی شانون………………………………………………………………………………………………….65

بخش سوم؛ پیشینه تحقیق

2-3-1- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده…………………………………………………………………67

بخش چهارم؛ جمع بندی

2-4-1- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….69

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….73

3-2- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………..74

3-3- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..74

3-4- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………74

3-4-1- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………75

3-4-2- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………….75

3-4-3- متغیر تعدیل گر………………………………………………………………………………………………..75

3-5- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….76

3-6- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………77

3-7- روش های نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………….79

3-8- تکنیک های آزمون داده ها…………………………………………………………………………………80

3-8-1- الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………………….80

3-8-2- الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه……………………………………………………………..83

3-9- تئوری خاکستری……………………………………………………………………………………………….91

3-9-1- فضای تولید خاکستری………………………………………………………………………………….91

3-9-2- پیش بینی خاکستری……………………………………………………………………………………91

3-9-3- تصمیم گیری خاکستری………………………………………………………………………………92

3-9-4- کنترل خاکستری………………………………………………………………………………………….92

3-9-5- اعداد خاکستری……………………………………………………………………………………………92

3-9-6- تحلیل رابطه خاکستری………………………………………………………………………………..93

3-9-7- رویکرد رابطه خاکستری……………………………………………………………………………….93

3-9-8- اقسام تئوری خاکستری………………………………………………………………………………..93

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….97

4–1- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..……..98

4-1-1- آزمون نرمال بودن سری زمانی داده ها…………………………………………………………98

4-1-2- آزمون بازخورد………………………………………………………………………………………………..99

4-1-3- بررسی همگرایی الگوریتم…………………………………………………………………………….101

4-1-4- بررسی ثبات جواب های الگوریتم………………………………………………………………..102

4-2- نتایج حاصل از بهینه سازی سبد سهام……………………………………………………………104

4-3- مقایسه عملکرد مدل های سه گانه………………………………………………………………….108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه و خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….112

5-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….114

5-1-1- نتیجه آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………….114

5-1-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………115

5-2- نتایج……………………………………………………………………………………………………………….115

5-3- پیشنهادات برای محققان آتی…………………………………………………………………………116

مراجع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….118

مراجع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….123

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….126

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                           صفحه

2-1- E® بر حسب δ…………………………………………………………………………………………………….27

2-2- خط سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………36

2-3- حالات مختلف بی تفاوتی…………………………………………………………………………………………..37

2-4- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………59

2-5- فلوچارت کلی الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………60

2-6- نمایش مفهومی سیستم خاکستری……………………………………………………………………………64

3-1- مدل کاربردی پژوهش……………………………………………………………………………………………….76

3-2- فلوچارت الگورتم مورچگان………………………………………………………………………………………..87

3-3- ساختار الگوریتم مورچگان…………………………………………………………………………………………88

4-1- بررسی همگرایی الگوریتم……………………………………………………………………………………….102

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

3-1- حجم نمونه و عوامل لحاظ شده برای غربال………………………………………………………………….78

4-1- آزمون کولموگراف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………..98

4-2- نتایج آزمون بازخورد……………………………………………………………………………………………………100

4-3- بررسی ثبات جواب های الگوریتم……………………………………………………………………………….103

4-4- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس مدل مارکویتز………………………………………105

4-5- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس تئوری مورچگان………………………………….106

4-6- نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی براساس تئوری خاکستری………………………………..107

4-7- نتایج حاصل از آزمون نسبت شکست های کوپیک……………………………………………………109

4-8- مقایسه توانایی مدل ها……………………………………………………………………………………………….110

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

  مقدمه

به طور معمول مشکلات انتخاب پرتفوی از طریق مدل های خطی و معادله ای حل شده اند، زیرا مدل های غیر خطی، در دنیای واقعی که صدها دارایی وجود دارد و بازده و ریسک آن ها از سری های زمانی به دست می آید را غیر ممکن می کند. هرچند که راه حل های بدست آمده از طریق مدل های خطی، که به صورت اعداد واقعی هستند و هر دارایی حداقل هزینه معامله را دارد با مشکل اجرایی همراه است. روش هایی که حداقل هزینه های معامله را در نظر می گیرند، براساس مدل های بهینه سازی پرتفوی خطی توسعه یافته اند.

براساس مدل مارکویتز، پرتفوی به دست آمده از طریق الگوریتم آن کارا است که در این راستا با الهام از کلونی مورچگان به مدل سازی غیر خطی، برای به دست آوردن پرتفوی مناسب تر و بهینه پرداخته ایم.

 

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...