تابستان 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

عنوان
صفحه
چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………….
 1
مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………..
 2
فصل اول : کلیات تحقیق
 
1-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………
 5
1-2 بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………………..
 5
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق  ……………………………………………………………………………………
 7
1-4 اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………..
 8
1-5 فرضیه‏های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………..
 9
1-6 متغیرهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….
10
1-7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق  ………………………………………………………………….
10
فصل دوم : مبانی نظری
 
2-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………
15
2-2 مبانی نظری تحقیق  …………………………………………………………………………………………….
15
2-2-1 مبانی نظری تأمین اجتماعی  …………………………………………………………………………….
15
2-2-2 تاریخچه تأمین اجتماعی  …………………………………………………………………………………
17
2-2-3 آشنایی با سازمان تأمین اجتماعی ایران  ……………………………………………………………..
21
2-2-4 مبانی نظری بازنشستگی  ………………………………………………………………………………….
24
2-2-5 مقایسه سازمان تأمین اجتماعی ایران و کشورهای مختلف  …………………………………..
33
2-3 پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………….
39
2-3-1 مروری بر پژوهش‏های خارجی  ……………………………………………………………………….
40
2-3-2 مروری بر پژوهش‏های داخلی  …………………………………………………………………………
46
2-3-3 نقدپیشینه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………
55
 
 
 
 

2-4 چهارچوب نظری تحقیق  …………………………………………………………………………………….
57
فصل سوم : روش شناسی
 
3-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………
65
3-2 روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………….
65
3-3 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..
67
3-4 جامعهآماری ……………………………………………………………………………………………………….
68
3-5 روش نمونه‏گیری و حجم نمونه  ………………………………………………………………………….
68
3-6 روش‏های جمع‏آوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………
70
3-7 ابزارجمع‏آوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………….
70
3-8 پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………….
71
3-8-1 اجزای پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………………
71
3-8-2 طیف لیکرت  …………………………………………………………………………………………………
72
3-8-3 روایی (اعتبار) پرسشنامه  …………………………………………………………………………………
73
3-8-4 پایایی (بازیافت) پرسشنامه  ……………………………………………………………………………..
81
3-9 روش‏های آماری مورد استفاده ……………………………………………………………………………..
82
3-9-1 آمار توصیفی  ………………………………………………………………………………………………..
82
3-9-2 آمار استنباطی  ……………………………………………………………………………………………….
83
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‏ها
 
4-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………
87
4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی  …………………………………………………………………………………….
87
4-2-1 بررسی وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان  …………………………………………………………..
88
4-2-2 بررسی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان  ……………………………………………………………….
89
4-2-3 بررسی وضعیت تعداد افراد تحت تکفل پاسخ دهندگان  ………………………………………
90
4-2-4 بررسی وضعیت سنی پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………..
91
4-2-5 بررسی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان  ……………………………………………………….
92
4-2-6 بررسی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان  …………………………………………………………….
93
4-2-7 بررسی وضعیت سابقه کاری پاسخ دهندگان  ……………………………………………………..
94
4-2-8 بررسی وضعیت سابقه بیمه پاسخ دهندگان  ……………………………………………………….
95
4-2-9 بررسی میانگین ویژگی‏های جمعیتی پاسخ دهندگان  …………………………………………..
96
4-2-10 بررسی وضعیت عوامل مؤثر دربرقراری مستمری بازنشستگی برحسب جنسیت ……
97
4-2-11 بررسی وضعیت عوامل مؤثر دربرقراری مستمری بازنشستگی برحسب تأهل  ……….
98
4-2-12 بررسی وضعیت عوامل مؤثر دربرقراری مستمری بازنشستگی برحسب تحصیلات …
99
4-2-13 بررسی وضعیت عوامل مؤثر دربرقراری مستمری بازنشستگی برحسب اشتغال  …….
100
4-2-14 بررسی وضعیت پاسخ به شاخص‏های هریک از عوامل مؤثر در برقراری مستمری …
101
4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی  …………………………………………………………………………………….
102
4-3-1 آزمون فرضیه‏ها‏  ……………………………………………………………………………………………..
103
4-3-1-1 آزمون فرضیه اول  ………………………………………………………………………………………
104
4-3-1-2 آزمون فرضیه دوم  ………………………………………………………………………………………
105
4-3-1-3 آزمون فرضیه سوم  ……………………………………………………………………………………..
106
4-3-1-4 آزمون فرضیه چهارم  …………………………………………………………………………………..
107
4-3-1-5 آزمون فرضیه پنجم  …………………………………………………………………………………….
108
4-3-1-6 آزمون فرضیه ششم  ……………………………………………………………………………………
109
4-3-1-7 خلاصه نتایج آزمون های ویلکاکسون درخصوص فرضیه‏های تحقیق  ……………….
110
4-3-2 مقایسه و رتبه‏بندی عوامل مؤثر در برقراری مستمری تأمین اجتماعی  ……………………
111
4-3-3 مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های هریک ازعوامل مؤثر در برقراری مستمری  …………..
113
4-3-3-1 مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های عامل ((قوانین سازمان تأمین اجتماعی))  .……………
113
4-3-3-2 مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های عامل ((آموزش و اطلاع رسانی قوانین))  .…………..
115
4-3-3-3 مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های عامل ((توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما))  ………..
116
4-3-3-4 مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های عامل ((رفتار بیمه‏ای کارفرما))  …………………………
118
4-3-3-5 مقایسه و رتبه‏بندی شاخص‏های عامل ((برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران))  ……………
119
4-3-4 مقایسه و رتبه‏بندی کلی شاخص‏های عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی …
120
فصل پنجم : نتیجه‏گیری و پیشنهادها
 
5-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………
124
5-2 خلاصه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………..
124
5-3 نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………
125
5-3-1 نتایج آزمون فرضیه‏ها  ……………………………………………………………………………………..
125
5-3-2 نتایج آزمون مقایسه و رتبه‏بندی عوامل و شاخص‏های مؤثر در برقراری مستمری  …..
130
5-4 یافته‏های جانبی به‏دست آمده از تحلیل‏های آماری  …………………………………………………
136
5-5 نتیجه‏گیری کلی  ………………………………………………………………………………………………..
138
5-6 مدل مفهومی نهایی  ……………………………………………………………………………………………
140
5-7 مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته  ………………………………………………………………………….
141
5-8 پیشنهادها  ………………………………………………………………………………………………………….
142
5-8-1 پیشنهادهای کاربردی مبتنی برنتایج فرضیه‏های تحقیق  ……………………………………….
142
5-8-2 پیشنهادهای مبتنی بر یافته‏های تحقیق  ………………………………………………………………
146
5-8-3 پیشنهادها برای پژوهش‏های آتی  …………………………………………………………………….
147
5-9 موانع و محدیدیت‏های تحقیق  …………………………………………………………………………….
147
پیوست‏ها  …………………………………………………………………………………………………………………
149
منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………….
171
فهرست منابع فارسی  …………………………………………………………………………………………………
172
فهرست منابع انگلیسی  ………………………………………………………………………………………………
175
چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………….
177
 

 

 

 

فهرست جداول :

عنوان
صفحه
جدول 2-1، الگوهای بازنشستگی  ………………………………………………………………………………
28
جدول 2-2، ویژگی‏های جمعیتی کشورها  …………………………………………………………………..
34
جدول 2-3، سال تصویب قانون اول ارائه مهم‏ترین خدمات تأمین اجتماعی کشورها  ………..
35
جدول 2-4، خدمات و اصلاحات نوین موجود یا دردست اقدام کشورها  ………………………..
36
جدول 2-5، وضعیت نظام بازنشستگی کشورها  ……………………………………………………………
37
جدول 2-6، نرخ جایگزینی مزایای تأمین اجتماعی کشورها  …………………………………………..
43
جدول 3-1، نحوه چیدمان سؤال‏های پرسشنامه جهت سنجش متغیر های تحقیق  ……………..
72
جدول 3-2، طیف لیکرت وارزش گویه های استفاده شده در پرسشنامه تحقیق  ………………..
73
جدول 3-3، کفایت نمونه‏گیری  ………………………………………………………………………………….
75
جدول 3-4، اشتراک‏ها  ………………………………………………………………………………………………
76
جدول 3-5، واریانس‏های تشریح شده  ………………………………………………………………………..
77
جدول 3-6، ماتریس چرخیده شده اجزا  ……………………………………………………………………..
79
جدول 3-7، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  ………………………………………………………………
82
جدول 4-1، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت  ………………………………………….
88
جدول 4-2، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تأهل  ………………………………………………
89
جدول 4-3، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تعداد افراد تحت تکفل  …………………….
90
جدول 4-4، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن  ……………………………………………….
91
جدول 4-5، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات  ………………………………………
92
جدول 4-6، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب اشتغال  ……………………………………………
93
جدول 4-7، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه کار  ……………………………………….
94
جدول 4-8، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه بیمه  ………………………………………
95
جدول 4-9، میانگین ویژگی‏های جمعیتی پاسخ دهندگان  ………………………………………………
96
جدول 4-10، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی برحسب جنسیت  ……..
97
جدول 4-11، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی برحسب تأهل  ………….
98
جدول 4-12، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی برحسب تحصیلات  ….
99
 
 
 
 

جدول 4-13، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی برحسب اشتغال  ……….
100
جدول 4-14، فراوانی پاسخ به شاخص‏های هریک از عوامل مؤثر در برقراری مستمری  …….
101
جدول 4-15، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه اول  ……………………….
104
جدول 4-16، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه اول  ……………………………
105
جدول 4-17، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه دوم  ……………………….
105
جدول 4-18، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه دوم  ……………………………
106
جدول 4-19، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه سوم  ………………………
106
جدول 4-20، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه سوم  …………………………..
107
جدول 4-21، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه چهارم  ……………………
107
جدول 4-22، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه چهارم  ………………………..
107
جدول 4-23، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه پنجم  ……………………..
108
جدول 4-24، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه پنجم  ………………………….
108
جدول 4-25، نتایج توصیفی آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه ششم  …………………….
109
جدول 4-26، نتایج آماره آزمون ویلکاکسون جهت بررسی فرضیه ششم  …………………………
109
جدول 4-27، خلاصه نتایج آزمون‏های ویلکاکسون صورت گرفته  ………………………………….
110
جدول 4-28، میانگین رتبه عوامل در آزمون فریدمن  …………………………………………………….
111
جدول 4-29، نتایج آماره آزمون فریدمن جهت بررسی میانه عوامل  ………………………………..
112
جدول 4-30، رتبه‏بندی عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی  …………………………….
112
جدول 4-31، میانگین رتبه شاخص‏های عامل ((قوانین سازمان تأمین اجتماعی)) در آزمون فریدمن  ..
114
جدول 4-32، نتایج آماره آزمون فریدمن میانه شاخص‏های عامل ((قوانین سازمان تأمین اجتماعی))  ..
114
جدول 4-33، رتبه بندی  شاخص‏های عامل ((قوانین سازمان تأمین اجتماعی))  …………………………….
114
جدول 4-34، میانگین رتبه شاخص‏های عامل((آموزش و اطلاع رسانی قوانین)) در آزمون فریدمن  ..
115
جدول 4-35، نتایج آماره آزمون فریدمن میانه شاخص‏های عامل((آموزش و اطلاع رسانی قوانین))  ..
115
جدول 4-36، رتبه بندی  شاخص‏های عامل ((آموزش و اطلاع رسانی قوانین))  ……………………………
116
جدول 4-37، میانگین رتبه شاخص‏های عامل((توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما)) درآزمون فریدمن .
117
جدول 4-38، نتایج آماره آزمون فریدمن میانه شاخص‏های عامل((توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما)) 
117
جدول 4-39، رتبه بندی  شاخص‏های عامل ((توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما))  ………………………..
117
جدول 4-40، میانگین رتبه شاخص‏های عامل ((رفتار بیمه‏ای کارفرما)) در آزمون فریدمن  …………
118
جدول 4-41، نتایج آماره آزمون فریدمن میانه شاخص‏های عامل ((رفتار بیمه‏ای کارفرما))  ………….
118
جدول 4-42، رتبه بندی  شاخص‏های عامل ((رفتار بیمه‏ای کارفرما))  ……………………………………..
119
جدول 4-43، میانگین رتبه شاخص‏های عامل ((برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران)) درآزمون فریدمن  …
119
جدول 4-44، نتایج آماره آزمون فریدمن میانه شاخص‏های عامل ((برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران))  ..
119
جدول 4-45، رتبه بندی  شاخص‏های عامل ((برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران))  …………………………….
120
جدول 4-46، میانگین رتبه کلی شاخص‏های عوامل در آزمون فریدمن  ……………………………
121
جدول 4-47، نتایج آماره آزمون فریدمن جهت بررسی میانه کل شاخص‏های عوامل  …………
121
جدول 4-48، رتبه‏بندی کلی شاخص‏های عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی  ……
122
 

فهرست اشکال و نمودارها :

عنوان
صفحه
شکل 2-1، مدل مفهومی اولیه  …………………………………………………………………………………..
58
نمودار 3-1، سنگریزه  ………………………………………………………………………………………………..
78
نمودار 4-1، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت  ………………………………………….
88
نمودار 4-2، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تأهل  ………………………………………………
89
نمودار 4-3، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب افراد تحت تکفل  ……………………………..
90
نمودار 4-4، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن  ……………………………………………….
91
نمودار 4-5، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات  ………………………………………
92
نمودار 4-6، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب اشتغال  ……………………………………………
93
نمودار 4-7، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه کار  ……………………………………….
94
نمودار 4-8، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه بیمه  ………………………………………
95
نمودار 4-9، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی بر حسب جنسیت  …….
97
نمودار 4-10، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی بر حسب تأهل  ………..
98
نمودار 4-11، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی بر حسب تحصیلات  …
99
نمودار 4-12، وضعیت عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی بر حسب اشتغال  ……..
100
شکل 2-1، مدل مفهومی نهایی  …………………………………………………………………………………
140
 
 
 
 

 

 

 

فهرست پیوست ها :

عنوان
صفحه
پیوست الف، آمار بیمه شدگان شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی قم  ……………………………….
150
پیوست ب،  اولویت‏های پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1391  ………………………..
151
پیوست پ، پرسشنامه تحقیق  ……………………………………………………………………………………..
153
پیوست ت، خروجی‏های حاصل از آزمون ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS  ………
155
پیوست ث، خروجی‏های حاصل از آزمون تحلیل عامل در نرم افزار SPSS  ……………………
156
پیوست ج، خروجی‏های حاصل از آزمون‏های توصیفی در نرم افزار SPSS  …………………..
159
پیوست چ، خروجی‏های حاصل از آزمون‏ فرضیه‏ها در نرم افزار SPSS  ………………………..
165
پیوست ح، خروجی‏های حاصل از آزمون رتبه بندی عوامل و شاخص‏ها در نرم افزار SPSS
168
 
 
 
 

چکیده

پرداخت مستمری بازنشستگی از اساسی‏ترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که متضمن آسایش و رفاه افراد در دوران پیری می‏باشد. اقدام به پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در برقراری این خدمت مهم، در جهت گسترش آن صورت گرفته است. این تحقیق در دوره زمانی آبان 1391 تا شهریور 1392 به روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفته و جهت گردآوری اطلاعات از رجوع به اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

تعداد 191 نمونه، به‏صورت تصادفی از جامعهآماری تحقیق انتخاب گردیده که شامل  8123 نفر بیمه‏شده‏ای است که بیمه‏پردازی را از شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی قم شروع کرده و تا پایان آذرماه 1391، با وجود کسب شرط سنی برقراری مستمری بازنشستگی که برای مردان حداقل 60سال و برای زنان حداقل 55 سال است، شرط سابقه بیمه‏ای را که حداقل 20 سال می‏باشد، احراز ننموده و هنوز بازنشسته نشده اند.

یافته‏های پژوهش بیانگر آن است که 7/85% نمونه‏های بررسی شده،  بیش از 40 سال سابقه کار داشته و67% آنان از سطح سواد مناسب برخوردار نمی‏باشند . هم‏چنین نتایج تحقیق نشان می‏دهد‏ مهم‏ترین عوامل مؤثر در برقراری مستمری بازنشستگی به ترتیب اولویت عبارت‏اند از : برنامه‏ها‏ی حمایت از کارگران، رفتار بیمه‏ای کارفرما، آموزش و اطلاع رسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی، قوانین سازمان تأمین اجتماعی، توان اقتصادی بیمه‏شده و کارفرما.

 

واژگان کلیدی : تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی، بیمه‏شده، کارفرما، سابقه بیمه‏

 

 

 

مقدمه

پدیده ((بیمه))[1] یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر در مواجهه با حوادث و تأمین برخی نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی است که نه تنها به جبران خسارت ها می پردازد، بلکه با تأمین نیازهای آینده فرد و اعضای خانواده او در ارتقای سطح زندگی وآرامش خاطر افراد و هم‏چنین درایجاد بستری مطمئن جهت رشد و توسعه اقتصادی نقش به‏سزایی دارد؛ به نحوی که پویایی حیات اجتماعی و به تبع آن

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...